Przejście do sekcji:

Rolnictwo

Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej

 
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
ul. Handlowa 7
parter, pokój nr 9
 
tel. (056) 678-09-13, wew. 47
 
Inspektor ds. rolnictwa - Danuta Banasiak
 
godziny urzędowania:
codziennie w godz. od 7.00 do 15.00, we wtorki od 8.00 do 16.00Zakres zadań:

Wydawanie zaświadczeń:Umowy 10-letniej dzierżawy zawierane przez właścicieli prywatnych w celach emerytalno-rentowych.Wydawanie zezwoleń na uprawę maku.Zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej.
o posiadaniu gospodarstwa rolnego (druk nr 1), o stanie majątkowym (druk nr 1), o powierzchni i stanie prawnym gospodarstwa z ostatnich pięciu lat do ubiegania się o rentę strukturalną (druk nr 2).Na prośbę rolników nabywających prawo do emerytury lub renty rolniczej sporządzane są w siedzibie Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej umowy dzierżawy dziesięcioletniej na grunty gospodarstwa rolnego przekazywane przez w/w rolników osobom fizycznym.

Zainteresowani (wydzierżawiający i dzierżawca) winni posiadać dokument tożsamości oraz aktualny wypis z rejestru gruntów przedmiotowego gospodarstwa.


Uprawa maku wymaga uzyskania zezwolenia wójta oraz zawarcia umowy z przedsiębiorcą prowadzącym kontraktację na podstawie zezwolenia wojewody.

Do uprawy dopuszczone są wyłącznie odmiany maku niskomorfinowego. Za wydane zezwolenie urząd pobiera opłatę skarbową w wysokości 25 zł.

Podstawa prawna: Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198 i 122, poz 1143) oraz ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. . Nr 225, poz.1635).


Na utrzymanie psa rasy agresywnej wymagane jest uzyskanie zezwolenia wójta.

Zgodnie z przepisami art. 9 i 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724 z późn. zm.) w kierowanym do Urzędu w tej sprawie wniosku należy dołączyć informacje dotyczące rasy i wieku psa oraz opis miejsca, w którym ma on przebywać.Wycinka drzew.