Przejście do sekcji:

Wypowiedzenie

Zgodnie ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informujemy, że:

  • odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Zławieś Wielka realizowany jest przez Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. z siedzibą w Rzęczkowie 48a, 87-133 Rzęczkowo;
  • miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Zławieś Wielka jest Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadków Komunalnych prowadzona przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, mieszczący się przy ul. Kociewskiej 37 w Toruniu.