Przejście do sekcji:

Decyzja o warunkach zabudowy

 

Decyzja o warunkach zabudowy

 

W przypadku braku planu miejscowego

określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu dla inwestycji polegającej na budowie obiektu budowlanego /budowa budynku mieszkalnego, gospodarczego, inwentarskiego, usługowo-rzemieślniczego, przemysłowego lub innych/ oraz wykonanie innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Przy czym wydanie takiej decyzji jest możliwe tylko w przypadku jednoczesnego spełnienia następujących warunków:

  1. co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dot. nowej zabudowy;
  2. teren ma dostęp do drogi publicznej;
  3. istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;
  4. teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze

Warunku pierwszego nie stosuje się do:

  • zabudowy zagrodowej w przypadku, gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w gminie, tj. ca 8,20 ha
  • do inwestycji produkcyjnych lokalizowanych na terenach przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc (uchwalone przed rokiem 1995).

Procedura wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w świetle obowiązujących przepisów:

  • zainteresowany składa stosowny wniosek (druk wniosku do pobrania) wraz charakterystyką planowanej inwestycji i załącznikiem graficznym (mapa w skali 1 : 1000 lub 1 : 500 obejmująca wnioskowany teren oraz tereny sąsiednie wokół w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem i nie mniejszej niż 50 metrów),
  • urząd przekazuje wniosek osobie wpisanej na listę izby samorządu zawodowego urbanistów albo architektów celem opracowania projektu decyzji, wykonania analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • Wójt Gminy wydaje decyzję o warunkach zabudowy.