Przejście do sekcji:

Stanowisko ds. dowodów osobistych i ewidencji ludności

Dowody osobiste i ewidencja ludności


Referat ewidencji ludności i dowodów osobistych

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
ul. Handlowa 7
I piętro, pokój nr 15

tel. (056) 678-09-13 wew. 51, fax (056) 678-02-08

Podinspektor Katarzyna Cimoch

godziny urzędowania:

codziennie w godz. od 7.00 do 15.00, we wtorki od 8.00 do 16.00

 

Załatwianie podstawowych spraw:

1. Wydanie pierwszego dowodu osobistego.
2. Wydanie dowodu osobistego w przypadku utraty.
3. Wymiana dowodu osobistego.
4. Zameldowanie na pobyt stały.
5. Zameldowanie na pobyt czasowy do dwóch miesięcy.
6. Zameldowanie na pobyt czasowy ponad dwa miesiące.
7. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego.
8. Wymeldowanie z pobytu czasowego na ponad dwa miesiące.
9. Zgłoszenie wyjazdu na pobyt czasowy za granicę na ponad dwa miesiące.
10. Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej.
11. Zaświadczenie z akt ewidencji ludności.
12. Udzielanie informacji o danych osobowych, w tym adresowych, o osobach zamieszkałych na terenie gminy Zławieś Wielka.