Przejście do sekcji:

Decyzje o warunkach zabudowy

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

Wniosek inwestora o wydanie decyzji o warunkach zabudowy wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku.

Opłata skarbowa:

Za wydanie decyzji – 598 zł (wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy jest zwolniony z opłaty skarbowej).

Konto: 21 9511 0000 2005 0025 0320 0001
BS Toruń O/Zławieś Wielka

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z KPA

Procedura wydania decyzji lokalizacji celu publicznego:

Złożenie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku.
Urząd przekazuje wniosek osobie posiadającej uprawnienia do przygotowania decyzji zgodnie z przepisem art. 50 ust. 4 „Ustawy planistycznej”
Wójt Gminy wydaje decyzję o warunkach zabudowy.

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy można również złożyć poprzez formularz e-Puap, który dostępny jest tutaj