Przejście do sekcji:

O planowaniu przestrzennym

Planowanie przestrzenne to władcze działanie organów gminy zmierzające do określenia przeznaczenia terenu. Aktem normatywnym określającym przeznaczenie terenu jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Co do zasady sporządzanie planów miejscowych jest czynnością fakultatywną, co oznacza, że oprócz sytuacji wskazanych w przepisach prawa, gmina nie musi, lecz może sporządzić plan miejscowy. Jeżeli nie obowiązuje plan miejscowy, w celu określenia zasad zagospodarowania terenu może być wydana przez organ wykonawczy gminy decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.