Przejście do sekcji:

Budowa przyłacza wod-kan

USŁUGA BUDOWY PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACYJNEGO

Zakład Usług Komunalnych oferuje budowę przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości.

W tym celu należy:

1.     Złożyć do ZUK wniosek na budowę przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego (do wniosku należy dołączyć uzgodniony projekt)

2.     ZUK dokona wyceny podłączenia wodociągowego/kanalizacyjnego do posesji, zawierającego zakup materiałów oraz robociznę;

3.     Po akceptacji oferty przez klienta, nastąpi podpisanie umowy na wykonanie przyłącza;

4.     Kolejnym etapem będzie uzyskanie przez ZUK pozwolenia na zajęcie pasa drogowego;

5.     Po zakończeniu prac przywrócimy teren do stanu pierwotnego (w tym odtworzenie istniejącej nawierzchni) oraz uzyskamy od geodety inwentaryzację powykonawczą;

6.     Na wybudowane przez ZUK przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego udzielamy 3 letniej gwarancji

7.     Ostatnim etapem będzie wystawienie protokołu odbioru i podpisanie umowy na pobór wody/odprowadzenie ścieków z właścicielem posesji.

8.     Po zakończeniu prac zostanie wystawiona faktura zgodna z zaakceptowaną ofertą przez klienta.