Przejście do sekcji:

Zagospodarowanie przestrzenne

 

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
Gminy Zławieś Wielka

 

WSTĘP


N

a tej stronie pragniemy Państwu przedstawić tematykę planowania przestrzennego na szczeblu gminnym.

N

a poszczególnych podstronach zamieściliśmy dane o najważniejszych dokumentach funkcjonujących w planowaniu, taki jak: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy. Ponadto publikujemy także teksty i rysunki obowiązujących planów miejscowych.

W

szelkich informacji na temat planowania przestrzennego w naszej Gminie można uzyskać w siedzibie Urzędu w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka – parter, pokój nr 6, tel. (056) 678-09-13, 678-04-23, 678-09-82.


Podstawa prawna:

Z

asady planowania przestrzennego regulują przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy.