Przejście do sekcji:

Ogłoszenia o konkursach

ZARZĄDZENIE NR 39/2020 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w gminie Zławieś Wielka

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w gminie Zławieś Wielka. Ogłoszenie o konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. Zlecenie realizacji zadania publicznego wymienionego w § 1 ust. 1 nastąpi wraz z udzieleniem dotacji, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17).

Informacja o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych

Wójt Gminy Zławieś Wielka informuje, że w związku  z  ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii:   

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanych do oceny ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

ZARZĄDZENIE NR 9/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zławieś Wielka w 2020 roku

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanych do oceny ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w Gminie Zławieś Wielka w 2019 r.

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechninia kultury fizycznej w 2019 r.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r.

Wyniki konsultacji społecznych

Celem konsultacji było zebranie uwag i opinii organizacji pozarządowych w sprawie projektu programu.
Konsultacje trwały od 29 października 2018 r. do 9 listopada 2018 r. i były prowadzone w formie pisemnej.
W okresie konsultacji do urzędu gminy nie wpłynęły żadne opinie i uwagi do projektu uchwały.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Wójt Gminy Zławieś Wielka informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka w sprawie Programu współpracy Gminy Zławieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w Gminie Zławieś Wielka w 2018 r.

drukuj (Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w Gminie Zławieś Wielka w 2018 r.)

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanych do oceny ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechninia kultury fizycznej w 2018 r.

drukuj (Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechninia kultury fizycznej w 2018 r.)

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r.

drukuj (Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r.)

Zarządzenie nr 36/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży

Zarządzenie nr 36/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanych do oceny ofert na realizację zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Zławieś Wielka w 2017 roku

Wójt Gminy Zławieś Wielka ogłasza nabór oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału pracach komisji konkursowych, których zadaniem będzie opiniowanie ofert złożonych w związku z ogłaszanymi konkursami.

Zarządzenie nr 23/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zławieś Wielka w 2017 r.

Zarządzenie nr 23/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zławieś Wielka w 2017 r.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanych do oceny ofert na realizację zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Zławieś Wielka w 2017 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVI/163/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Zławieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017 Wójt Gminy Zławieś Wielka ogłasza nabór oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału pracach komisji konkursowych, których zadaniem będzie opiniowanie ofert złożonych w związku z ogłaszanymi konkursami.

Oferta realizacji zadania publicznego

Działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) Wójt Gminy Zławieś Wielka zamieszcza ofertę realizacji zadania publicznego Autonomicznej Ludowej Kolarskiej Sekcji „STAL” Grudziądz złożoną w dniu 22 listopada 2016 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2015 r.

Ogloszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2014 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2014 roku

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych powoływanych do oceny ofert na realizację zadań publicznych

Ogłoszenie

Wójta Gminy Zławieś Wielka informuję o wyborze ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultur fizycznej i sportu w Gminie Zławieś Wielka w 2014 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Zławieś Wielka w 2014 roku

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych powoływanych do oceny ofert na realizację zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Zławieś Wielka

Wójt Gminy Zławieś Wielka ogłasza nabór oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału pracach komisji konkursowych, których zadaniem będzie opiniowanie ofert złożonych w związku z ogłaszanymi konkursami.

Zarządzenie Nr 1/2013 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie Nr 1/2013 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Zławieś Wielka w 2013 roku

LGD Podgrodzie Toruńskie ogłasza nabór wniosków w ramach działania "Małe Projekty"

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „PODGRODZIE TORUŃSKIE"wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi. objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Termin składania wniosków: 5 – 20 czerwca 2012 r.

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych powoływanych do oceny ofert na realizację zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Zławieś Wielka

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr VIII/37/2011 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie wieloletniego programu współpracy Gminy Zławieś Wielka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011 – 2014

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Zarządzenie nr 12/2012 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 maja 2012r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Gminie Zławieś Wielka w 2012 roku.

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Zarządzenie nr 13/2012 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 maja 2012r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w Gminie Zławieś Wielka w 2012 roku

Zarządzenie Nr 2/2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Zławieś

Zarządzenie Nr 2/2012
Wójta Gminy Zławieś Wielka
z dnia 3 lutego 2012 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w
zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Zławieś
Wielka w 2012 roku