Przejście do sekcji:

Dofinansowania Gminy

Wyposażenie Domu Kultury w miejscowości Górsk

29 maja 2019 r. podpisano umowę o przyznaniu pomocy Nr 00046-65170 -  UM0210066/18 zarejestrowaną w rejestrze UM pod numerem WS-I-W.052.17.661075.2018, w ramach działania  ‘Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

Budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stary Toruń i Górsk oraz przydomowej oczyszczalni ścieków

6 lipca 2017 r. Gmina Zławieś Wielka podpisała z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego umowę nr 00025-65150-UM0200093/16 o przyznaniu pomocy na realizację zadania „Budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stary Toruń i Górsk oraz przydomowej oczyszczalni ścieków”

Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Czarne Błoto i Gutowo

28 września 2018 r. została podpisana Umowa nr WP-II-B.433.4.4.2018 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Czarne Błoto i Gutowo”

Termomodernizacja budynku Zakładu Usług Komunalnych w Rzęczkowie

29 sierpnia 2019 r. została podpisana Umowa nr UM_WR.431.1.184.2019 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Termomodernizacja budynku Zakładu Usług Komunalnych w Rzęczkowie”

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zławieś Mała

28 marca 2019 r. Gmina Zławieś Wielka podpisała z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego umowę nr. 00163-65151-UM020025/18 o przyznaniu pomocy na realizację zadania „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zławieś Mała”

Budowa drogi gminnej w miejscowości Stary Toruń

4 lipca 2018 r. Gmina Zławieś Wielka podpisała z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego umowę nr. 00308-6935-UM0210730/18 o przyznaniu  pomocy na realizację zadania „Budowa drogi gminnej w miejscowości Stary Toruń”

Pompownia przeciwpowodziowa na Kanale Górnym w miejscowości Czarnowo

8 września 2014 r. została podpisana Umowa nr WP-II-W.433.2.27.2014 o  dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Pompownia  przeciwpowodziowa na Kanale Górnym w miejscowości Czarnowo” Nr  RPKP.02.05.00-04-002/14 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Działania 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złejwsi Wielkiej Filia w Czarnowie

Dnia 27 sierpnia 2013 r. pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą podpisana została umowa w formie refundacji Projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złejwsi Wielkiej Filia w Czarnowie” w ramach Osi Priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, działanie 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013

Budowa z robudową drogi gminnej w miejscowości Gutowo

25 maja 2016 r. Gmina Zławieś Wielka podpisała z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego umowę nr. 00147-65151-UM0200127/16 o przyznaniu pomocy na realizację zadania „Budowa z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Gutowo” współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Zławieś Wielka

26 maja 2017 r. została podpisana Umowa nr WP-II-B.433.3.30.2017 o  dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Zławieś Wielka”

Modernizacja systemów oświetlenia ulicznego

12 września 2018 r. została podpisana Umowa nr WP-II-C.433.3.22.2018 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Modernizacja systemów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zławieś Wielka”

Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Gminnego w Złejwsi Małej

15 grudnia 2017 r. została podpisana Umowa nr WP-II-C.433.6.62.2017 o  dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Gminnego w Złejwsi Małej”

Projekt "Regionalizacja poznajemy swoją historię"

W dniu 24 października br. w Szkole Podstawowej w Łążynie odbyło się spotkanie organizacyjne, na które zostali zaproszeni dyrektorzy szkół podstawowych z terenu Gminy Zławieś Wielka wraz z przewodniczącymi samorządów uczniowskich. Zebranych gości przywitał Jan Surdyka Wójt Gminy Zławieś Wielka oraz Pan Bogusław Ziółkowski Dyrektor Szkoły w Łążynie, po krótkim wprowadzeniu głos zabrał Piotr Grodzki – Koordynator Projektu, który przedstawił główne cele oraz założenia projektowe (więcej informacji poniżej oraz w załączonej prezentacji multimedialnej).

Organizacja rajdu i festynu rowerowego w Złejwsi Małej wraz z wydanie folderów ze szlakami rowerowymi

Przedmiotem projektu była organizacja rajdu i festynu rowerowego w Złejwsi Małej wraz z wydaniem folderów ze szlakami rowerowymi, pozwalający na poznanie dziedzictwa kulturowo - przyrodniczego obszarów LGD "Podgrodzie Toruńskie".

Organizacja warsztatów edukacyjnych oraz sportowych dla osób 50+ na terenie Gminy Zławieś Wielka

Przedmiotem projektu była organizacja warsztatów edukacyjnych i sportowych dla osób 50+ zamieszkujących teren Gminy Zławieś Wielka. Zajęcia odbyły się w terminie od września do lutego 2015 r.