Przejście do sekcji:

Dofinansowania Gminy

Budowa miejsca rekreacji w Czarnowie

21 lutego 2024 r. Gmina Zławieś Wielka podpisała umowę o przyznaniu pomocy Nr 01826-6935-UM021886/23 zarejestrowaną w rejestrze UM pod nr WS-II.052.8.1882697.2023, o przyznaniu pomocy na realizację zadania pn. „Budowa miejsca rekreacji w Czarnowie”

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej, budynek użyteczności publicznej należący do jednostki samorządu terytorialnego.

Montaż instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb Szkół Podstawowych na terenie Gminy Zławieś Wielka

21 września 2023 r. podpisana została Umowa nr UM_WR.431.1.083.2023 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb Szkół Podstawowych na terenie Gminy Zławieś Wielka”

Przebudowa drogi gminnej (ul. Piekarska) w miejscowości Zławieś Mała w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego

27 września 2023 r. podpisana została Umowa nr UM_WR.431.1.088.2023 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej (ul. Piekarska) w miejscowości Zławieś Mała w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego”

Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Zławieś Mała (etap I)

27 września 2023 r. podpisana została Umowa nr UM_WR.431.1.087.2023 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Zławieś Mała (etap I)”

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalanej emulsją i grysami na istniejącej podbudowie tłuczniowej do długości 0,250 km, w obrębie geodezyjnym: Łążyn cz. dz. nr 69

24 maja 2023 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Zławieś Wielka na zadanie pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej jednowarstwowo na istniejącej podbudowie tłuczniowej do długości 0,250 km, w obrębie geodezyjnym: Łążyn cz. dz. nr 69”.

Realizacja zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r.

8 września 2023 r. w szkole w Czarnowie,  filii Szkoły Podstawowej w Złejwsi Wielkiej, nastąpiło przekazanie sprzętu zakupionego w ramach projektu „Jestem świadomy, jestem bezpieczny” KGW w Czarnowie.

Rozbudowa drogi gminnej ( ul. Wierzbowa ) w miejscowości Czarne Błoto

Projekt finansowany jest ze źródeł Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„Rozbudowa drogi gminnej ( ul. Osiedlowa) w miejscowości Górsk”

Projekt finansowany jest ze źródeł Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020.

„Przebudowa drogi gminnej  ( ul. Wiejska) w miejscowości Górsk”

Projekt finansowany jest ze źródeł Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020.

Realizacja zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r.

12 kwietnia 2023 r. Jan Surdyka, Wójt Gminy Zławieś Wielka zawarł umowę z Funduszem Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości na dofinansowanie w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych.

Dofinansowanie dla LZS GKS ze środków Funduszu Sprawiedliwości

Dzięki dofinansowaniu, które Gmina Zławieś Wielka pozyskała z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 4747,00 zł, LZS GKS Górsk otrzymał nowy sprzęt sportowy.

Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Gmina Zławieś Wielka otrzymała grant w wysokości 529.240,00 zł, za który zakupiono 141 laptopów, 24 komputery przenośne i 9 tabletów w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Cyfrowa Gmina

Z dniem 04.05.2022 r. Gmina Zławieś Wielka zawarła umowę o przyznanie grantu w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, na łączną na kwotę 440 250,00 zł.

Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zławieś Wielka etap II

29 marca 2021 r. została podpisana umowa nr UM_WR.431.1.143.2021 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zławieś Wielka etap II”

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalanej emulsją i grysami na istniejącej podbudowie tłuczniowej do długości 0,417 km w obrębie geodezyjnym: Zławieś Mała dz. nr 114

27 maja 2021 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Zławieś Wielka na zadanie pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalanej emulsją i grysami na istniejącej podbudowie tłuczniowej do długości 0,417 km w obrębie geodezyjnym: Zławieś Mała dz. nr 114”.

Utworzenie Klubu Seniora

Zadanie jest współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, na podstawie umowy nr 10/2022/K, zawartej pomiędzy Wojewodą Kujawsko Pomorskim a Gminą Zławieś Wielka. 

Utworzenie Dziennego Domu ”Senior+

Gmina Zławieś Wielka otrzymała dofinansowanie z Budżetu Państwa, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie pn. ,,Utworzenie Dziennego Domu ”Senior+”, w tym remont i adaptacja obiektu przeznaczonego na rehabilitację osób niepełnosprawnych w miejscowości Przysiek”.

Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Zławieś Wielka – etap II

14 grudnia 2020 r. podpisana została Umowa UM_431.1.548.2020 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „ Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Zławieś Wielka – etap II” nr RPKP.03.04.00-04-0026/20 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3.

Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Zławieś Wielka – etap I

2 listopada 2020 r. podpisana została Umowa UM_431.1.434.2019 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „ Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Zławieś Wielka – etap I” nr RPKP.03.04.00-04-0020/20 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3.

Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łążyn – etap I

20 grudnia 2019 r. podpisana została Umowa nr UM_WR.431.1.434.2019 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „ Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łążyn – etap I” nr RPKP.04.06.01-04-0002/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działania 4.6. Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT  Poddziałania 4.6.1. Wsparcie gospodarki wodno- ściekowej w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w Rzęczkowie

26 listopada 2020 roku podpisana została umowa nr UM_WR.431.1.530.2020 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „ Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w Rzęczkowie” nr RPKP.04.02.00-04-008/20 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działania 4.2 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Utworzenie Gminnego Centrum Aktywności Społecznej i rewitalizacja terenu po SKR w Złejwsi Wielkiej w ramach LSR

14 października 2020r. została podpisana umowa nr UM_WR.431.1.408.2020 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „ Utworzenie Gminnego Centrum Aktywności Społecznej i rewitalizacja terenu po SKR w Złejwsi Wielkiej w ramach LSR”
nr RPKP.07.01.00-04-0010/20 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020

„Budowa miejsca rekreacji w Górsku”

20 sierpnia 2020 r. Gmina Zławieś Wielka podpisała umowę o przyznaniu pomocy Nr 00928-6935-UM0211567/20 zarejestrowaną w rejestrze UM pod nr WS-I-L.052.8.71480.2020, o przyznaniu pomocy na realizację zadania pn. „Budowa miejsca rekreacji w Górsku” w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Górsku

18 lutego 2020 r. została podpisana Umowa nr UM_WR.431.1.020.2020 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Górsku” nr RPKP.03.05.01-04-0011/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Złejwsi Wielkiej

9 grudnia 2017 r. została podpisana umowa nr WP-II-B.433.3.66.2017 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Złejwsi Wielkiej” nr RPKP.03.05.01-04-0045/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Siemoń oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pędzewo”

Projekt finansowany jest ze źródeł Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest wsparcie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez przebudowę wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Siemoń oraz budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pędzewo.

Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zławieś Wielka

28 października 2019 r. została podpisana umowa nr UM_WR.431.1.272.2019 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zławieś Wielka” nr RPKP.03.01.00-04-0032/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wyposażenie Domu Kultury w miejscowości Górsk

29 maja 2019 r. podpisano umowę o przyznaniu pomocy Nr 00046-65170 -  UM0210066/18 zarejestrowaną w rejestrze UM pod numerem WS-I-W.052.17.661075.2018, w ramach działania  ‘Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

Budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stary Toruń i Górsk oraz przydomowej oczyszczalni ścieków

6 lipca 2017 r. Gmina Zławieś Wielka podpisała z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego umowę nr 00025-65150-UM0200093/16 o przyznaniu pomocy na realizację zadania „Budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stary Toruń i Górsk oraz przydomowej oczyszczalni ścieków”

Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Czarne Błoto i Gutowo

28 września 2018 r. została podpisana Umowa nr WP-II-B.433.4.4.2018 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Czarne Błoto i Gutowo”

Termomodernizacja budynku Zakładu Usług Komunalnych w Rzęczkowie

29 sierpnia 2019 r. została podpisana Umowa nr UM_WR.431.1.184.2019 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Termomodernizacja budynku Zakładu Usług Komunalnych w Rzęczkowie”

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zławieś Mała

28 marca 2019 r. Gmina Zławieś Wielka podpisała z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego umowę nr. 00163-65151-UM020025/18 o przyznaniu pomocy na realizację zadania „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zławieś Mała”

Budowa drogi gminnej w miejscowości Stary Toruń

4 lipca 2018 r. Gmina Zławieś Wielka podpisała z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego umowę nr. 00308-6935-UM0210730/18 o przyznaniu  pomocy na realizację zadania „Budowa drogi gminnej w miejscowości Stary Toruń”
  • Logo

Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Zławieś Wielka

29 grudnia 2017 została zawarta Umowa nr WP-II-B.433.3.77.2017 o dofinansowanie w formie refundacji Projektu „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Zławieś Wielka” nr RPKP.03.01.00-04-0040/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Pompownia przeciwpowodziowa na Kanale Górnym w miejscowości Czarnowo

8 września 2014 r. została podpisana Umowa nr WP-II-W.433.2.27.2014 o  dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Pompownia  przeciwpowodziowa na Kanale Górnym w miejscowości Czarnowo” Nr  RPKP.02.05.00-04-002/14 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Działania 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złejwsi Wielkiej Filia w Czarnowie

Dnia 27 sierpnia 2013 r. pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą podpisana została umowa w formie refundacji Projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złejwsi Wielkiej Filia w Czarnowie” w ramach Osi Priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, działanie 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013

Budowa z robudową drogi gminnej w miejscowości Gutowo

25 maja 2016 r. Gmina Zławieś Wielka podpisała z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego umowę nr. 00147-65151-UM0200127/16 o przyznaniu pomocy na realizację zadania „Budowa z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Gutowo” współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Zławieś Wielka

26 maja 2017 r. została podpisana Umowa nr WP-II-B.433.3.30.2017 o  dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Zławieś Wielka”

Modernizacja systemów oświetlenia ulicznego

12 września 2018 r. została podpisana Umowa nr WP-II-C.433.3.22.2018 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Modernizacja systemów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zławieś Wielka”

Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Gminnego w Złejwsi Małej

15 grudnia 2017 r. została podpisana Umowa nr WP-II-C.433.6.62.2017 o  dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Gminnego w Złejwsi Małej”

Projekt "Regionalizacja poznajemy swoją historię"

W dniu 24 października br. w Szkole Podstawowej w Łążynie odbyło się spotkanie organizacyjne, na które zostali zaproszeni dyrektorzy szkół podstawowych z terenu Gminy Zławieś Wielka wraz z przewodniczącymi samorządów uczniowskich. Zebranych gości przywitał Jan Surdyka Wójt Gminy Zławieś Wielka oraz Pan Bogusław Ziółkowski Dyrektor Szkoły w Łążynie, po krótkim wprowadzeniu głos zabrał Piotr Grodzki – Koordynator Projektu, który przedstawił główne cele oraz założenia projektowe (więcej informacji poniżej oraz w załączonej prezentacji multimedialnej).

Organizacja rajdu i festynu rowerowego w Złejwsi Małej wraz z wydanie folderów ze szlakami rowerowymi

Przedmiotem projektu była organizacja rajdu i festynu rowerowego w Złejwsi Małej wraz z wydaniem folderów ze szlakami rowerowymi, pozwalający na poznanie dziedzictwa kulturowo - przyrodniczego obszarów LGD "Podgrodzie Toruńskie".

Organizacja warsztatów edukacyjnych oraz sportowych dla osób 50+ na terenie Gminy Zławieś Wielka

Przedmiotem projektu była organizacja warsztatów edukacyjnych i sportowych dla osób 50+ zamieszkujących teren Gminy Zławieś Wielka. Zajęcia odbyły się w terminie od września do lutego 2015 r.