Przejście do sekcji:

Dofinansowania Gminy

Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zławieś Wielka etap II

29 marca 2021 r. została podpisana umowa nr UM_WR.431.1.143.2021 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zławieś Wielka etap II”

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalanej emulsją i grysami na istniejącej podbudowie tłuczniowej do długości 0,417 km w obrębie geodezyjnym: Zławieś Mała dz. nr 114

27 maja 2021 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Zławieś Wielka na zadanie pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalanej emulsją i grysami na istniejącej podbudowie tłuczniowej do długości 0,417 km w obrębie geodezyjnym: Zławieś Mała dz. nr 114”.

Utworzenie Dziennego Domu ”Senior+

Gmina Zławieś Wielka otrzymała dofinansowanie z Budżetu Państwa, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie pn. ,,Utworzenie Dziennego Domu ”Senior+”, w tym remont i adaptacja obiektu przeznaczonego na rehabilitację osób niepełnosprawnych w miejscowości Przysiek”.

Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Zławieś Wielka – etap II

14 grudnia 2020 r. podpisana została Umowa UM_431.1.548.2020 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „ Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Zławieś Wielka – etap II” nr RPKP.03.04.00-04-0026/20 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3.

Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Zławieś Wielka – etap I

2 listopada 2020 r. podpisana została Umowa UM_431.1.434.2019 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „ Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Zławieś Wielka – etap I” nr RPKP.03.04.00-04-0020/20 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3.

Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łążyn – etap I

20 grudnia 2019 r. podpisana została Umowa nr UM_WR.431.1.434.2019 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „ Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łążyn – etap I” nr RPKP.04.06.01-04-0002/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działania 4.6. Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT  Poddziałania 4.6.1. Wsparcie gospodarki wodno- ściekowej w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w Rzęczkowie

26 listopada 2020 roku podpisana została umowa nr UM_WR.431.1.530.2020 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „ Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w Rzęczkowie” nr RPKP.04.02.00-04-008/20 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działania 4.2 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Utworzenie Gminnego Centrum Aktywności Społecznej i rewitalizacja terenu po SKR w Złejwsi Wielkiej w ramach LSR

14 października 2020r. została podpisana umowa nr UM_WR.431.1.408.2020 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „ Utworzenie Gminnego Centrum Aktywności Społecznej i rewitalizacja terenu po SKR w Złejwsi Wielkiej w ramach LSR”
nr RPKP.07.01.00-04-0010/20 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020

„Budowa miejsca rekreacji w Górsku”

20 sierpnia 2020 r. Gmina Zławieś Wielka podpisała umowę o przyznaniu pomocy Nr 00928-6935-UM0211567/20 zarejestrowaną w rejestrze UM pod nr WS-I-L.052.8.71480.2020, o przyznaniu pomocy na realizację zadania pn. „Budowa miejsca rekreacji w Górsku” w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Górsku

18 lutego 2020 r. została podpisana Umowa nr UM_WR.431.1.020.2020 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Górsku” nr RPKP.03.05.01-04-0011/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Złejwsi Wielkiej

9 grudnia 2017 r. została podpisana umowa nr WP-II-B.433.3.66.2017 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Złejwsi Wielkiej” nr RPKP.03.05.01-04-0045/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Siemoń oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pędzewo”

22 czerwca 2020 r. Gmina Zławieś Wielka podpisała umowę o przyznaniu pomocy Nr 00108-65150-UM0200168/19 zarejestrowaną w rejestrze UM pod numerem WS-I-W.052.15.621390 dla operacji typu „gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego PROW – 2014-2020 na zadanie „Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Siemoń oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pędzewo”.

Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zławieś Wielka

28 października 2019 r. została podpisana umowa nr UM_WR.431.1.272.2019 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zławieś Wielka” nr RPKP.03.01.00-04-0032/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wyposażenie Domu Kultury w miejscowości Górsk

29 maja 2019 r. podpisano umowę o przyznaniu pomocy Nr 00046-65170 -  UM0210066/18 zarejestrowaną w rejestrze UM pod numerem WS-I-W.052.17.661075.2018, w ramach działania  ‘Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

Budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stary Toruń i Górsk oraz przydomowej oczyszczalni ścieków

6 lipca 2017 r. Gmina Zławieś Wielka podpisała z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego umowę nr 00025-65150-UM0200093/16 o przyznaniu pomocy na realizację zadania „Budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stary Toruń i Górsk oraz przydomowej oczyszczalni ścieków”

Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Czarne Błoto i Gutowo

28 września 2018 r. została podpisana Umowa nr WP-II-B.433.4.4.2018 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Czarne Błoto i Gutowo”

Termomodernizacja budynku Zakładu Usług Komunalnych w Rzęczkowie

29 sierpnia 2019 r. została podpisana Umowa nr UM_WR.431.1.184.2019 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Termomodernizacja budynku Zakładu Usług Komunalnych w Rzęczkowie”

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zławieś Mała

28 marca 2019 r. Gmina Zławieś Wielka podpisała z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego umowę nr. 00163-65151-UM020025/18 o przyznaniu pomocy na realizację zadania „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zławieś Mała”

Budowa drogi gminnej w miejscowości Stary Toruń

4 lipca 2018 r. Gmina Zławieś Wielka podpisała z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego umowę nr. 00308-6935-UM0210730/18 o przyznaniu  pomocy na realizację zadania „Budowa drogi gminnej w miejscowości Stary Toruń”
  • Logo

Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Zławieś Wielka

29 grudnia 2017 została zawarta Umowa nr WP-II-B.433.3.77.2017 o dofinansowanie w formie refundacji Projektu „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Zławieś Wielka” nr RPKP.03.01.00-04-0040/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Pompownia przeciwpowodziowa na Kanale Górnym w miejscowości Czarnowo

8 września 2014 r. została podpisana Umowa nr WP-II-W.433.2.27.2014 o  dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Pompownia  przeciwpowodziowa na Kanale Górnym w miejscowości Czarnowo” Nr  RPKP.02.05.00-04-002/14 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Działania 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złejwsi Wielkiej Filia w Czarnowie

Dnia 27 sierpnia 2013 r. pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą podpisana została umowa w formie refundacji Projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złejwsi Wielkiej Filia w Czarnowie” w ramach Osi Priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, działanie 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013

Budowa z robudową drogi gminnej w miejscowości Gutowo

25 maja 2016 r. Gmina Zławieś Wielka podpisała z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego umowę nr. 00147-65151-UM0200127/16 o przyznaniu pomocy na realizację zadania „Budowa z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Gutowo” współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Zławieś Wielka

26 maja 2017 r. została podpisana Umowa nr WP-II-B.433.3.30.2017 o  dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Zławieś Wielka”

Modernizacja systemów oświetlenia ulicznego

12 września 2018 r. została podpisana Umowa nr WP-II-C.433.3.22.2018 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Modernizacja systemów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zławieś Wielka”

Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Gminnego w Złejwsi Małej

15 grudnia 2017 r. została podpisana Umowa nr WP-II-C.433.6.62.2017 o  dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Gminnego w Złejwsi Małej”

Projekt "Regionalizacja poznajemy swoją historię"

W dniu 24 października br. w Szkole Podstawowej w Łążynie odbyło się spotkanie organizacyjne, na które zostali zaproszeni dyrektorzy szkół podstawowych z terenu Gminy Zławieś Wielka wraz z przewodniczącymi samorządów uczniowskich. Zebranych gości przywitał Jan Surdyka Wójt Gminy Zławieś Wielka oraz Pan Bogusław Ziółkowski Dyrektor Szkoły w Łążynie, po krótkim wprowadzeniu głos zabrał Piotr Grodzki – Koordynator Projektu, który przedstawił główne cele oraz założenia projektowe (więcej informacji poniżej oraz w załączonej prezentacji multimedialnej).

Organizacja rajdu i festynu rowerowego w Złejwsi Małej wraz z wydanie folderów ze szlakami rowerowymi

Przedmiotem projektu była organizacja rajdu i festynu rowerowego w Złejwsi Małej wraz z wydaniem folderów ze szlakami rowerowymi, pozwalający na poznanie dziedzictwa kulturowo - przyrodniczego obszarów LGD "Podgrodzie Toruńskie".

Organizacja warsztatów edukacyjnych oraz sportowych dla osób 50+ na terenie Gminy Zławieś Wielka

Przedmiotem projektu była organizacja warsztatów edukacyjnych i sportowych dla osób 50+ zamieszkujących teren Gminy Zławieś Wielka. Zajęcia odbyły się w terminie od września do lutego 2015 r.