Przejście do sekcji:

Referat Finansów

Referat Finansów


Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
ul. Handlowa 7

tel. (056) 678-09-13 

godziny urzędowania:
codziennie w godz. od 7.00 do 15.00, we wtorki od 8.00 do 16.00
Pracownicy Referatu i zakres obowiązków.

 

Załatwianie podstawowych spraw w Referacie Finansów:  • Zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania podatkiem rolnym, leśnym i od nieruchomości.
  • Umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowej i odsetek.
  • Wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych, ha przeliczeniowych oraz przeciętnym dochodzie z gospodarstwa rolnego.
  • Zaświadczenie o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.
  • Deklaracje podatkowe.
  • Opodatkowanie podatkiem od środków transportowych.