Przejście do sekcji:

Urząd Gminy/Zławieś Wielka

W trosce o Państwa bezpieczeństwo, kierując się dobrem zarówno klientów jak i urzędników, w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej od 22 czerwca 2020 r. stosuje się organizację bezpośredniej obsługi interesantów dostosowaną do aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów obowiązujących w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie:

 • Jeżeli sprawa pozwala na załatwienie jej drogą elektroniczną lub korespondencyjną zaleca się kontakt z Urzędem Gminy w Złejwsi Wielkiej przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej;
 • Bezpośrednia obsługa interesantów realizowana jest na parterze w holu głównym Urzędu Gminy w Punkcie Obsługi Klienta, bądź w razie konieczności w biurach;
 • Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi/biuro, z zastrzeżeniem, że w stosunku do:
  ‐ dziecka do ukończenia 13. roku życia;
  ‐ osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
  ‐ osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;
  ‐ osoby wymagającej pomocy tłumacza;
  ‐ innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów,

tej zasady nie stosuje się;

 • Pracownicy Urzędu w trakcie wykonywania bezpośredniej obsługi interesantów zobowiązani są zakrywać, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo przyłbicy, usta i nos;
 • Osoby wchodzące do urzędu zobowiązane są do zakrywania ust i nosa (maseczką, szalikiem, apaszką itp.), dezynfekcji rąk lub używania rękawiczek jednorazowych
 • Celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz uniknięcia kolejek i ograniczenia do minimum czasu oczekiwania na miejscu, rekomenduje się wcześniejsze uzgadnianie – telefoniczne lub mailowe – terminu wizyty w Urzędzie;
 • Osoby chcące sprawnie i szybko (bez potwierdzenia odbioru) złożyć korespondencję mogą korzystać ze skrzynki podawczej umiejscowionej w głównym wejściu do Urzędu Gminy;
 • Osoby oczekujące na korytarzu powinny zachować bezpieczne odległości min. 2 m.

 

Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery ogólne do Urzędu:

adres: ul. Handlowa 7
87-134 Zławieś Wielka
adres e-mail: ug@zlawies.pl
tel.: 56 674 13 11

Kontakt telefoniczny do referatów:

Wójt Gminy Zławieś Wielka Jan Surdyka

56 674 13 11

Zastępca Wójta Gminy Zławieś Wielka

56 674 13 28

Sekretariat

56 674 13 11

Sekretarz Gminy

56 674 13 22

Referat Świadczeń Rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

56 674 13 45

Referat Finansowy – podatki

56 674 13 39

Referat rolnictwa, budownictwa i gospodarki komunalnej

56 674 13 40

Odpady Komunalne

56 671 13 13

Urząd Stanu Cywilnego

56 674 13 50

Działalność gospodarcza

56 674 13 16

Inwestycje i zamówienia publiczne 

56 674 13 35

Środki zewnętrzne

56 674 13 36

Promocja

56 674 13 41

Energetyka o ewidencja drogowa

56 674 13 41

Planowanie przestrzenne

56 674 13 47

Stanowisko ds. oświaty i archiwum zakładowe

56 674 13 29