Przejście do sekcji:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

„Przebudowa drogi gminnej nr 101579C w m. Zarośle Cienkie – etap II ( od 0+000,00km do 0+470,00 km)"

W ramach zadania wykonano konstrukcję nawierzchni jezdni – nawierzchnia bitumiczna, nawierzchnia z kruszywa,  pobocza gruntowe o szerokości 0,75m. Na początku oraz na końcu trasy odcinek będzie dowiązany wysokościowo do istniejącej nawierzchni.

Przebudowa drogi gminnej (ul. Nadwiślańska nr drogi 100199C od 0+000,00 km do 0+709,00 ) w miejscowości Górsk – etap II a

W ramach zadania wykonana zostanie konstrukcja nawierzchni jezdni – nawierzchnia bitumiczna o szerokości 4m, 0,50 m nawierzchnia z kruszywa, pobocza gruntowe o szerokości 0,75m.

Przebudowa drogi gminnej  ( ul. Długa nr100189C ) w m. Rozgarty i Stary Toruń w zakresie wyznaczenia przejścia dla pieszych oraz budowy chodnika

W ramach zadania wykonane zostaną dwa przejścia dla pieszych: przez ulicę Długą oraz przez drogę poprzeczną w miejscowości Rozgarty i Stary Toruń.  Przejścia dla pieszych zostaną w pełni oznakowane i oświetlone. Zamontowane zostaną barierki, wykonane zostaną wyodrębnione ciągi piesze w postaci chodników o wyjściowej szerokości 1,5m.

Rozbudowa drogi gminnej nr 101593C w miejscowości Czarne Błoto

W ramach zadania wykonana zostanie konstrukcja nawierzchni jezdni, zjazdy, chodniki i zabruki, pobocza i trawniki, odtworzone zostaną rowy. Wykonana droga będzie drogą  gminną lokalną  o szerokości 5,50m z nawierzchnią bitumiczną  i poboczem gruntowym o szerokości 0,75m.