Przejście do sekcji:

Przeciwdziałanie uzależnieniom

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ZŁEJWSI WIELKIEJ (GKRPA)

GKRPA działa na mocy Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i została powołana przez Wójta Gminy Zławieś Wielka.

W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Zławieś Wielka wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Członkowie komisji posiadają wiedzę z zakresu:

 • uzależnienia, jego wpływu na funkcjonowanie rodzin z problemem alkoholowym,
 • sytuacji dzieci w rodzinach alkoholowych i strategii przemocy
 • zjawiska przemocy domowej i współdziałania służb w zakresie przeciwdziałania przemocy o oddziaływań profilaktycznych realizowanych w środowisku szkolnym, rodzinnym
 • budowania gminnych programów na podstawie diagnozy lokalnych problemów,
 • pierwszego kontaktu z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi,
 • prowadzenia kontroli punktów sprzedaży w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia.

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającej przy Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej

 1. Grażyna Krystosiak - Przewodniczący GKRPA,
 2. Aldona Michalska - Zastępca Przewodniczącego GKRPA
 3. Anna Sala - Sekretarz,
 4. Andrzej Michalski - Członek,
 5. Grzegorz Witkowsk - Członek,
 6. Zdzisława Kozłowska - Członek,

Kierowanie na przymusowe leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu

Art. 21. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ustanawia zasadę dobrowolności leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu. Jednym z wyjątków od tej zasady jest instytucja zobowiązania do leczenia odwykowego uregulowana w art. 24 – 36 ww. ustawy.

Jak funkcjonuje instytucja zobowiązania do leczenia odwykowego?

Zobowiązanie nie ma charakteru przymusu w sensie prawnym. Funkcja społeczna tej instytucji polega na instytucjonalnym motywowaniu do podjęcia terapii odwykowej. Przymus polegający na doprowadzeniu przez policję można zastosować zgodnie z zapisami ustawy na etapie doprowadzania osoby uzależnionej od alkoholu na badanie przez biegłych (o ile odbywa się na zlecenie sądu), na rozprawę w sądzie i do zakładu leczniczego na podjęcie leczenia za każdym razem, gdy oddali się ona samowolnie z zakładu. Nie ma możliwości (zarówno prawnych jak i organizacyjnych) zatrzymania pacjenta w zakładzie leczniczym wbrew jego woli (placówki odwykowe nie są aresztami).

Podstawowym celem terapii uzależnienia od alkoholu jest uzyskanie poprawy zdrowia pacjenta (niezależnie od tego, czy pacjent został zobowiązany do leczenia przez sąd, czy też zgłosił się dobrowolnie).

Postępowanie zobowiązujące do podjęcia leczenia odwykowego dotyczy osób, które zgodnie z art. 24 ustawy powodują:

 • rozkład życia rodzinnego,
 • demoralizację małoletnich,
 • uchylanie się od pracy,
 • systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.

O zastosowaniu w/w procedury wobec osoby uzależnionej stanowi sąd rejonowy, właściwy miejscu zamieszkania lub przebywania osoby.

Kto może złożyć wniosek o leczenie odwykowe?

Wniosek może złożyć dowolna osoba (sąsiad, członek rodziny itp.) lub instytucja (zakład pracy, pomoc społeczna, policja, prokuratura), która wie o osobie nadużywającej alkoholu i powodującej rozkład życia rodzinnego, demoralizacje małoletnich, uchylającej się od pracy albo systematycznie zakłócającej spokój lub porządek publiczny.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć w siedzibie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby, której wniosek dotyczy.

Jakie są zadania GKRPA?

Do zadań gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach działań wynikających z instytucji zobowiązania do leczenia należy:

 • przyjęcie zgłoszenia o przypadku nadużywania alkoholu (wystąpienie przesłanek z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi),
 • wezwanie na rozmowę osoby, której dotyczyło zgłoszenie i pouczenie jej o konieczności zaprzestania działań wymienionych w art. 24 cytowanej ustawy i/lub poddania się leczeniu odwykowemu.

Jeżeli osoba wezwana nie zgodzi się dobrowolnie poddać leczeniu, a wstępne czynności przeprowadzone w sprawie uzasadniają kontynuowanie postępowania

 • skierowanie takiej osoby na badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
 • przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną przez biegłych, złożenie wniosku o wszczęciu postępowania do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobyt osoby, której postępowanie dotyczy,
 • jeśli osoba uzależniona nie stawiła się na rozmowę w terminie wskazanym przez komisję i badanie przez biegłych, wniosek kierowany jest do sądu rejonowego wraz z informacją o podjętych w tej sprawie działaniach.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 nr 70 poz. 473 ze zm.).

 

JEŻELI WŚRÓD TWOICH BLISKICH JEST KTOŚ Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM, SZUKASZ POMOCY, NIE RADZISZ SOBIE W TRUDNYCH SYTUACJACH ZWIĄZANYCH Z PICIEM ALKOHOLU WSPARCIA UDZIELĄ CI:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Złejwsi Wielkiej ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka (działająca przy Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej[i]).

GRUPA WSPARCIA AA działająca przy świetlicy integracyjnej w Złejwsi Wielkiej ul. Słoneczna 28 (spotkania Grupy AA w każdy czwartek godz. 18ºº ).

drukuj całą stronę