Przejście do sekcji:

Aktywność to Twoja sprawa

wyświetl galerię w Cooliris
  • Logo projektu

„Aktywność to Twoja sprawa”

Gmina Zławieś Wielka, za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 –EFS jest realizatorem projektu konkursowego pod tytułem „Aktywność to Twoja sprawa”.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9.Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

Celem projektu jest aktywne włączenie społeczne 7 osób z terenu gminy Zławieś Wielka dzięki realizacji instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym.

Celem szczegółowym jest aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia.

Projekt zakłada:

  • Podniesienie kompetencji społecznych u uczestników projektu poprzez ich udział w warsztatach: umiejętności społecznych (10 spotkań po 6 godzin dziennie)
  • Podniesienie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy (10 spotkań po 6 godzin).

Każdy uczestnik projektu biorący udział w warsztatach otrzyma materiały szkoleniowe oraz zasiłek finansowy w wys. 607,00 zł:

  • Szkolenia zawodowe, indywidualnie dobrane do każdego uczestnika projektu. Uwzględnione zostaną wymogi lokalnego rynku pracy. Przeprowadzona zostanie diagnoza zawodowa uczestników - spotkania z doradcą zawodowym 3 godziny dla każdego uczestnika.
  • Nabycie przez uczestników kompetencji/podniesienie kwalifikacji – uzyskanie przez uczestników zaświadczenia /certyfikatu.

Każdy uczestnik projektu podczas odbywania warsztatów i szkoleń zawodowych będzie miał zapewnione wyżywienie.

Nabycie umiejętności praktycznych poprzez udział praktykach zawodowych - w okresie tym uczestnik projektu otrzyma stypendium szkoleniowe.

Czas realizacji projektu : 01.02.2019r. do 31.12.2019r.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość Projektu „Aktywność to Twoja sprawa” wynosi 133 722,88zł

Całkowita wartość dofinansowania Projektu „Aktywność to Twoja sprawa” wynosi 113 664,44zł

Wkład własny: 20 058,44 zł