Przejście do sekcji:

Kierownik Referatu


Kierownik
Referatu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej


Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
ul. Handlowa 7
parter, pokój nr 3

tel. (056) 678-09-13, wew. 33

Mirosław Kwiatkowski

godziny urzędowania:
codziennie w godz. od 7.00 do 15.00, we wtorki od 8.00 do 16.00

 


  

Zadania:

Koordynowanie prac referatu m.in. z zakresu:

 • spraw  związanych  z  rozwojem  i  obsługą  rolnictwa  na  terenie  gminy,
 • administrowania  zasobami  gruntów  i  budynków  mienia  komunalnego,
 • planowania  przestrzennego,
 • ochrony  zabytków,
 • spraw  związanych  z  infrastrukturą  techniczną  (sieci  wod.-kan.,  oczyszczalnie  ścieków,  stacje  hydroforowe,  składowisko  odpadów,  urządzenia  melioracyjne,   drogownictwo).
Organizacja  procesów  inwestycyjnych:
 • przygotowanie  i  realizacja  inwestycji  pod  względem:  lokalizacji  inwestycji,  zakresu  rzeczowego, dokumentacji technicznej, procedur wykonawstwa i realizacji, pozyskiwania środków  finansowych,  rozliczania  wykonanych  zadań,  przyjęcia  do  eksploatacji,  eksploatacji.
Nadzór  nad  infrastrukturą  komunalną  gminy:
 • stacje  uzdatniania  wody  (m.in. utrzymanie  ciągłej  dostawy  wody  dobrej  jakości,  utrzymanie  urządzeń  we  właściwym  stanie  technicznym,  nadzór  nad  pracą  konserwatorów),
 • oczyszczalnie  ścieków  (utrzymanie  procesów  technologicznych,  sprawności  technicznej  urządzeń,  konserwacja  i  zapewnienie  prawidłowego  funkcjonowania  sieci  kanalizacyjnej, nadzór  nad  pracą  konserwatorów),
 • gminne  wysypisko  odpadów  komunalnych  (gospodarka  odpadami  na  terenie  gminy  oraz zapewnienie  prawidłowego  funkcjonowania  wysypiska),
 • koordynacja  i  nadzór  nad  utrzymaniem  i   modernizacją  dróg  gminnych oraz mostów.
Ponadto:
 • ochrona  środowiska,
 • realizowanie  uchwały  Rady  Gminy  o  utrzymaniu  porządku  i  czystości  w  Gminie,
 • rozliczanie  gospodarczego  korzystania  ze  środowiska  z  tytułu  poboru  wody,  odprowadzania  ścieków  i  spalania  paliw  stałych  i  płynnych,
 • realizacja  zadań  z  zakresu  ochrony  przeciwpowodziowej  terenu  gminy,
 • nadzór  nad  urządzeniami  ochrony  przeciwpowodziowej,
 • szacowanie  odszkodowań  z  tytułu  szkód  powstałych  w  wyniku  klęsk  takich  jak  powódź,  susza,  gradobicie,
 • realizowanie  zadań  Gminnej  Spółki  Wodnej  w  Złejwsi  Wielkiej.