Przejście do sekcji:

Postępowania przetargowe

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ

Informacja dot. zapytania ofertowego nr GOPS.271.1.2019 na zakup szafy metalowej

Informacja dot. zapytania ofertowego nr GOPS.271.1.2019 na zakup szafy metalowej z przeznaczeniem na wyposażenie materiałów użytkowanych w codziennej pracy opiekunek. (oferta skierowana wyłącznie do podmiotów ekonomii społecznej -PES) w ramach realizacji projektu pn.: "Pomocne dłonie "

Zapytanie ofertowe szafa metalowa z przeznaczeniem na wyposażenie materiałów użytkowanych w codziennej pracy opiekunek

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dożywianie w szkołach.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ

pn: Przygotowanie pełnego obiadu (składającego się z 2 dań oraz kompotu lub świeżego soku) oraz jego dostarczanie do wymienionych 7 obiektów szkolnych na każdy dzień trwania nauki w szkole na terenie gminy Zławieś Wielka

Informacja

Informacja dotycząca zawartej umowy w związku z przygotowaniem pełnego obiadu (składającego się z 2 dań oraz kompotu lub świeżego soku) oraz jego dostarczanie do wymienionych 7 obiektów szkolnych na każdy dzień trwania nauki w szkole na terenie gminy Zławieś Wielka na okres od 2 stycznia 2018 r. do 19 czerwca 2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznych na terenie gminy Zławieś Wielka od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zamówienia pn: Przygotowanie pełnego obiadu (składającego się z 2 dań oraz kompotu lub świeżego soku) oraz jego dostarczanie do wymienionych 7 obiektów szkolnych na każdy dzień trwania nauki w szkole na terenie gminy Zławieś Wielka

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ pn: Przygotowanie pełnego obiadu (składającego się z 2 dań oraz kompotu lub świeżego soku) oraz jego dostarczanie do wymienionych 7 obiektów szkolnych na każdy dzień trwania nauki w szkole na terenie gminy Zławieś Wielka

Zestawienie i podsumowanie ofert na Opracowanie "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Zławieś Wielka na lata 2017-2027"

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Zławieś Wielka na lata 2017-2027"

I. Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka, NIP 879 246 99 51

Ogłoszenie wyników w sprawie postępowania prowadzone w trybie art.138o Prawa zamówień publicznych na usługi społeczne: Przygotowanie pełnego obiadu (składającego się z 2 dań) oraz jego dostarczanie do wymienionych 7 obiektów szkolnych na każdy dzień trwania nauki w szkole na terenie gminy Zławieś Wielka

Informacja o wyniku postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na usługi społeczne

Zamawiający informuje, że w dniu 16 grudnia 2016 r. dokonał wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne poniżej progów 750.000 EURO prowadzonego według zasad określonych w art. 138o ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych w sprawie realizacji zadania dotyczącego specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Zławieś Wielka w okresie od stycznia 2017r. do grudnia 2017r.

Zapytanie ofertowe na Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznych na terenie gminy Zławieś Wielka od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

Zapytanie ofertowe w sprawie postępowania prowadzone w trybie art.138o Prawa zamówień publicznych na usługi społeczne: Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznych na terenie gminy Zławieś Wielka od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. Zamówienie na usługi społeczne o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro.

Ogłoszenie w sprawie postępowania prowadzone w trybie art.138o Prawa zamówień publicznych na usługi społeczne: Przygotowanie pełnego obiadu (składającego się z 2 dań) oraz jego dostarczanie do wymienionych 7 obiektów szkolnych na każdy dzień trwania nauki w szkole na terenie gminy Zławieś Wielka

Sprostowanie

Dotyczy przetargu pod nazwą: „PRZYGOTOWANIE PEŁNEGO OBIADU (składającego się z 2 dań) ORAZ JEGO DOSTARCZANIE DO WYMIENIONYCH 7 OBIEKTÓW SZKOLNYCH NA KAŻDY DZIEŃ TRWANIA NAUKI W SZKOLE NA TERENIE GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA”

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy przetargu pod nazwą: „ PRZYGOTOWANIE PEŁNEGO OBIADU (składającego się z 2 dań) ORAZ JEGO DOSTARCZANIE DO WYMIENIONYCH 7 OBIEKTÓW SZKOLNYCH NA KAŻDY DZIEŃ TRWANIA NAUKI W SZKOLE NA TERENIE GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Przygotowanie pełnego obiadu (składającego się z 2 dań) oraz jego dostarczanie do wymienionych 7 obiektów szkolnych na każdy dzień trwania nauki w szkole na terenie gminy Zławieś Wielka"

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Przygotowanie pełnego obiadu (składającego się z 2 dań) oraz jego dostarczanie do wymienionych 7 obiektów szkolnych na każdy dzień trwania nauki w szkole na terenie gminy Zławieś Wielka"

Rozstrzygnięcie przetargu na Przygotowanie pełnego obiadu (składającego się z 2 dań) oraz jego dowóz do wymienionych 7 obiektów szkolnych na każdy dzień trwania nauki w szkole na terenie gminy Zławieś Wielka

Aktualizacja SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przygotowanie pełnego obiadu (składającego się z 2 dań) oraz jego dowóz do wymienionych 7 obiektów szkolnych na każdy dzień trwania nauki w szkole na terenie gminy Zławieś Wielka

W trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 907, ze zm.), o wartości szacunkowej mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art.II ust.8 ustawy Pzp. Usługa: Przygotowanie pełnego obiadu (składającego się z 2 dań) oraz jego dowóz do wymienionych 7 obiektów szkolnych na każdy dzień trwania nauki w szkole na terenie gminy Zławieś Wielka

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przygotowanie pełnego obiadu (składającego się z 2 dań) oraz jego dowóz do wymienionych 7 obiektów szkolnych na każdy dzień trwania nauki w szkole na terenie gminy Zławieś Wielka

W trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 907, ze zm.), o wartości szacunkowej mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art.II ust.8 ustawy Pzp. Usługa: Przygotowanie pełnego obiadu (składającego się z 2 dań) oraz jego dowóz do wymienionych 7 obiektów szkolnych na każdy dzień trwania nauki w szkole na terenie gminy Zławieś Wielka

Postępowanie przergowe ws. przygotowanie i dowożenie posiłków

Informuję , że w dniu 8 stycznia 2014 r. w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie zapytania o cenę, którego przedmiotem jest przygotowanie i dowożenie posiłków dla osób uprawnionych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na terenie gminy Zławieś Wielka w terminie od stycznia do czerwca 2014 roku., wybrano ofertę Centrum Ekonomii Społecznej „SERVITUS” w Toruniu. Zaoferowana cena jednostkowa wynosi 4,75 zł brutto (słownie: cztery złote siedemdziesiąt pięć groszy). W związku z powyższym zamawiający zawiadamia, że w przypadku nie złożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie po 17 stycznia 2014 r.

ALDONA MICHALSKA- Kierownik GOPS

Rozstrzygnięcie przetargu

     

                                                                                                                                Zławieś Wielka, dnia 23.08.2013r.

ZP.34.1.2013

Rozstrzygnięcie przetargu                               

Informuję, że w dniu 8 sierpnia 2013r. w postępowaniu przetargowym „Zapytanie o cenę” ZP.34.2013 na przygotowanie i dowożenie posiłków obiadowych dla osób uprawnionych w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na terenie gminy Zławieś Wielka. Termin realizacji zamówienia od września do grudnia 2013r. , wybrano ofertę Centrum Ekonomii Społecznej „Servitus” w Toruniu.

Zaoferowana cena jednostkowa wynosi 4,86zł ( słownie : cztery złote, osiemdziesiąt sześć groszy ).

W związku z powyższym zamawiający zawiadamia , że w przypadku nie złożenia odwołania może zawrzeć umowę w s prawie zamówienia publicznego w terminie po 2 września 2013r.

                                                                                                                              Kierownik GOPS

                                                                                                                          (-) Aldona Michalska

 

Informacja GOPS

Informuję że w dniu 07 września 2012r. w postępowaniu zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U Z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) , a dotyczącego realizacji usługi transportowej na rzecz Zamawiającego dla 30 osób w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt systemowy o nazwie „ZADBAJ DZISIAJ O LEPSZE JUTRO” REALIZOWANY PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁEJWSI WIELKIEJ

Rozstrzygnięcie przetargu

Informuję ,że w dniu 31 sierpnia 2012r. w postępowaniu przetargowym „Zapytanie o cenę” ZP 34.1.2012 na przygotowanie i dowożenie posiłków obiadowych dla osób uprawnionych w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na terenie Gminy Zławieś Wielka. Termin realizacji zamówienia od września 2012 roku wybrano ofertę Centrum Ekonomii Społecznej „Servitus” w Toruniu .
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j. dz. U z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm. ) zwanej dalej ustawą PZP, zawiadamia o unieważnieniu postępowania zapytanie o cenę na przygotowanie i dowożenie posiłków obiadowych dla osób uprawnionych w
ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na terenie gminy Zławieś Wielka. Termin realizacji zamówienia od września 2012r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej Informuję że w dniu 31 lipca 2012r. w postępowaniu zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U Z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) , a dotyczącego realizacji usługi transportowej na rzecz Zamawiającego dla 10 osób w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt systemowy o nazwie „ZADBAJ DZISIAJ O LEPSZE JUTRO” REALIZOWANY PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁEJWSI WIELKIEJ
wybrano ofertę Firmy Handlowo-Usługowej MIX Aliny Gil z Torunia ul. Gagarina 150/15.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej informuje, że w związku z realizacją projektu systemowego pt. "Zadbaj dzisiaj o lepsze jutro" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamieszcza zapytanie ofertowe na świadczenie usług transportowych.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej informuję , że w postępowaniu przetargowym na świadczenie usług szkoleniowych realizowanych w okresie od lipca 2012 roku do grudnia 2013 roku w ramach projektu systemowego "Zadbaj dzisiaj o lepsze jutro" udzielono zamówienie firmie "Global Training Centre Sp. zo.o"
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług szkoleniowych w ramach Projektu ,,Zadbaj dzisiaj o lepsze jutro'' współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu operacyjnego Kapitał
Ludzki Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej w związku z licznymi pytaniami zamieszcza dodatkowe informacje odnośnie postępowania przetargowego.

Informacja o przetargu na świadczenie usług szkoleniowych w ramach Projektu "Zadbaj dzisiaj o lepsze jutro" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w latach 2012- 2013 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Informacja

Informuję, że w dniu 18 sierpnia 2011r. w postępowaniu przetargowym „Zapytanie o cenę” ZP 34/2/2011 na przygotowanie i dowożenie posiłków obiadowych dla osób uprawnionych w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na terenie gminy Zławieś Wielka termin realizacji zamówienia na okres od września 2011r. do czerwca 2012r. wybrano ofertę Restauracji „Leśniczanka”

OGŁOSZENlE o UDZlELENIU ZAMÓWlENIA - Usługi

Zławieś Wielka: świadczenie usług szkoleniowych W ramach Projektu
Zadbajdzisiaj o lepsze jutro współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 198578 -2011; data zamieszczenia: 13'07.2011

Przetarg na świadczenie usług szkoleniowych w ramach Projektu Zadbaj dzisiaj o lepsze jutro współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zławieś Wielka: świadczenie usług szkoleniowych w ramach Projektu Zadbaj dzisiaj o lepsze jutro współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zławieś Wielka: świadczenie usług szkoleniowych w ramach Projektu Zadbaj dzisiaj o lepsze jutro współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 151730 - 2011; data zamieszczenia: 09.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Postępowanie przetargowe nr ZP/34/1/2010

Wynik postępowania przetargowego - "Zapytanie o cenę" na przygotowanie i dostarczenie posiłków obiadowych

Postępowanie przetargowe nr ZP/34/2/2011

Wynik postępowania przetargowego - "Zapytanie o cenę" na przygotowanie i dowożenie posiłków obiadowych