Przejście do sekcji:

O planie miejscowym

Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego. Plan miejscowy uchwalany jest przez radę gminy. Podjęcie przedmiotowej uchwały poprzedzone jest jedna stosowną procedurą planistyczną, którą rozpoczyna podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego. Ta ostatnia zwana jest uchwałą intencyjną, bowiem wyraża dopiero intencję, zamiar sporządzenia planu miejscowego. Wyłączną inicjatywę uchwałodawczą w zakresie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego posiada rada gminy. Podmiotem mogącym wnosić o sporządzenie planu miejscowego jest wójt/burmistrz/prezydent miasta. Ostatnie oznacza, że wniosek o sporządzenie planu miejscowego nie może obligować żadnego z organów gminy do wszczęcia procedury planistycznej. W procedurze sporządzania planu miejscowego co do zasady nie obowiązują także przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Rada gminy posiadając autonomię w przesądzaniu o sporządzaniu planu miejscowego, nie jest związana żadnymi wnioskami dotyczącymi prośby o sporządzenie planu miejscowego. Podjęcie natomiast uchwały intencyjnej prowadzi do rozpoczęcia prac planistycznych które obejmują: 1) zawiadomienie w prasie miejscowej, przez obwieszczenie oraz sposób zwyczajowo przyjęty o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego i możliwości składania wniosków; 2) zawiadomienie organów i instytucji właściwych do opiniowania i uzgadniana projektu planu miejscowego o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego; 3) zebranie wniosków i ich rozpatrzenie; 4) przygotowanie projektu planu miejscowego) 4) wystąpienie o opinie o projekcie planu miejscowego do stosownych organów i instytucji 5) wystąpienie o uzgodnienie projektu planu miejscowego do stosownych organów i instytucji ;6) ewentualna korekta projektu planu miejscowego w związku z negatywnym stanowiskiem organów i instytucji; 7) wystąpienie o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych lub leśnych na cele nierolne lub nieleśne (do właściwego Ministra lub Marszałka Województwa, po wcześniejszym zasięgnięciu opinii właściwej Izby Rolniczej); 8) zawiadomienie o wyłożeniu i wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu miejscowego wraz ze zorganizowaniem dyskusji publicznej i umożliwieniem składania uwag; 9) rozpatrzenie złożonych uwag; 10) ewentualne korekta projektu planu miejscowego w związku ze złożonymi uwagami – i w związku z tym ostatnim ponowienie czynności proceduralnych; 11) przekazanie przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta projektu planu miejscowego radzie gminy do uchwalenia; 12) podjęcie przez radę gminy stosownej uchwały; 13) przekazanie uchwalonego planu miejscowego do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 14) przekazanie planu miejscowego wraz z dokumentacją prac planistycznych Wojewodzie – który dokonuje oceny zgodności planu miejscowego i toku prac planistycznych pod względem zgodności z przepisami prawnymi. Określona procedura sporządzania planu miejscowego skutkuje faktem, iż ustawodawca nie wskazał w żaden sposób ram czasowych kiedy plan miejscowy musiałby być uchwalony.

Wejście w życie planu miejscowego wywołuje skutki jak inne akty prawa powszechnie obowiązującego (np. ustawy). Plan miejscowy rozstrzyga nie tylko o przeznaczeniu terenu, lecz także przede wszystkim o wskaźnikach i parametrach urbanistycznych oraz innych elementach ładu przestrzennego.

 

Istotnym dla sporządzanie planu miejscowego pozostaje także kierunek wyznaczony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, bowiem to właśnie to opracowanie determinuje możliwe określenie przeznaczenia terenu w planie miejscowym.