Przejście do sekcji:

Zagospodarowanie przestrzenne


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka.S

tudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest jednym z podstawowych dokumentów funkcjonujących w planowaniu przestrzennym, a jego ustalenia są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych.

W

Gminie Zławieś Wielka Studium uchwalono dnia 12 marca 1999r. Uchwałą Rady Gminy Nr IV/45/99 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka.

N

ależy jednocześnie zaznaczyć, że Studium nie jest aktem prawa miejscowego i nie ustala przeznaczenia terenów, a jedynie wskazuje postulowane kierunki i zasady zagospodarowania poszczególnych terenów przy sporządzaniu planu miejscowego.

Wróć