Przejście do sekcji:

Urząd Stanu Cywilnego


 

UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO


Informacje ogólne, wymagane dokumenty

Uzupełnienia aktu stanu cywilnego (art. 36 - Prawo o aktach stanu cywilnego) nie zawierającego wszystkich wymaganych przepisami danych dokonuje się na podstawie decyzji administracyjnej kierownika USC wydanej w szczególności w oparciu o złożony wniosek (druk nr 9) i niezbędne dokumenty.

W przypadku, gdy są nimi odpisy aktów stanu cywilnego, obowiązują ogólne zasady ich składania takie jak przy sprostowaniu oczywistego błędu pisarskiego (pkt VII).

Podstawą uzupełnienia mogą być zarówno skrócone jak i zupełne odpisy aktów stanu cywilnego, inne dokumenty mające moc dokumentu urzędowego, a także w wyjątkowych przypadkach zeznania świadków.

Miejsce załatwienia sprawy Urząd Stanu Cywilnego - pok. nr 15.

Opłaty

  • 5 zł - znaczek skarbowy za wniosek,
  • 0,50 zł - znaczek skarbowy za każdy załącznik,
  • 30 zł - za wydanie decyzji o uzupełnieniu treści aktu stanu cywilnego.

Termin załatwienia sprawy

Od 1 do 30 dni.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 29 września 1986 r Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 1986 r. Nr 36, poz. 180 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2000 r. Nr 86 poz. 960 z późn. zm.).