Przejście do sekcji:

Urząd Stanu Cywilnego

 


SPROSTOWANIE OCZYWISTEGO BŁĘDU PISARSKIEGO
W AKCIE STANU CYWILNEGOInformacje ogólne, wymagane dokumenty

Sprostowania takiego dokonuje decyzją administracyjną kierownik USC w oparciu o art. 28 Prawa o aktach stanu cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu (druk nr 8).

Zasady ogólne:
  1. akt urodzenia dziecka prostuje się na podstawie aktu małżeństwa rodziców lub aktu urodzenia matki, jeżeli dziecko zostało uznane, także na podstawie aktu urodzenia ojca.
  2. akt małżeństwa prostuje się na podstawie aktów urodzenia osób zawierających małżeństwo.
  3. akt zgonu prostuje się na podstawie aktu małżeństwa lub aktu urodzenia osoby zmarłej.

Wnioskodawcę obowiązuje złożenie kierownikowi USC aktualnie wydanego odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego stanowiącego podstawę sprostowania.

W szczególnych przypadkach podstawą sprostowania mogą być również inne dokumenty (np. znajdujące się w aktach zbiorowych USC).

Warto pamiętać, że o sprostowaniu aktu stanu cywilnego błędnie lub nieściśle zredagowanego orzeka sąd w postępowaniu nieprocesowym na podst. art. 31 Prawa o aktach stanu cywilnego wniosek osoby zainteresowanej i aktualnego zupełnego odpisu aktu, który ma być sprostowany.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego - pok. nr 15.

Opłaty
  • 5 zł - znaczek skarbowy za wniosek,
  • 0,50 zł - znaczek skarbowy za każdy załącznik,
  • 30 zł - za wydanie decyzji o sprostowaniu błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego.

Termin załatwienia sprawy

Od 1 do 30 dni.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r. Nr 36, poz. 180 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 960 z późn. zm.).