Przejście do sekcji:

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich


Agnieszka Rywocka

Inspektor ds. obsługi sekretariatu

 Pokój nr 20, I piętro

tel.  56 674 13 11

Zakres zadań:

 • prowadzenie kancelarii urzędu,
 • obsługa sekretariatu,
 • prowadzenie rejestru przesyłek wpływających do urzędu gminy,
 • prowadzenie spraw kadrowych pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy;
 • wykonywanie czynności związanych z naborem pracowników;
 • prowadzenie spraw związanych z oceną pracowników oraz ich doskonaleniem zawodowym,
 • prowadzenie spraw dotyczących korzystania przez pracowników z samochodów prywatnych do celów służbowych,
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z ustaleniem prawa do emerytury i renty oraz prowadzenie rejestru pracowników, którzy odeszli na emeryturę lub rentę lub świadczenie rehabilitacyjne,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej służby przygotowawczej i egzaminów kończących tę służbę,
 • prowadzenie rejestru wydanych delegacji służbowych

Podinspektor - Sylwia Suduł

Stanowisko ds. Rady Gminy i jej organów

I piętro, pokój nr 22

tel. 56 674 13 17

Zakres zadań:

 • prowadzenie obsługi organizacyjnej i kancelaryjno - biurowej rady gminy,
 • organizowanie kontaktów rady z samorządami wiejskimi, organizacjami społecznymi i politycznymi, instytucjami i urzędami,
 • obsługa kancelaryjno - techniczna związana z referendami oraz wyborami do organów państwowych i samorządowych.

Robert Babiarz

Podinspektor ds. działalności gospodarczej

II piętro, pokój nr 36

tel. 56 674 13 12

pn, śr.  w godz. 7:00-15:00

pt.  w godz. 7:00-14:00

Zadania:
 • wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności
  gospodarczej
 • wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 • sporządzanie zeznań świadków w sprawach dotyczących emerytur i rent
 • prowadzenia spraw dotyczących ubezpieczenia mienia gminnego
 • wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego
 • zaopatrzenie

Katarzyna Łoboda

Podinspektor ds. działalności gospodarczej i obrony cywilnej

II piętro, pokój nr 37

tel. 56 674 13 16

Zakres zadań:

 • wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej i obronności kraju,
 • prowadzenie spraw wojskowych w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami,
 • sprawy związane z archiwum zakładowym,
 • zezwolenia na zgromadzenia i zabawy publiczne,
 • ochrona przeciwpożarowa w gminie.