Urząd Gminy Zławieś Wielka

Nagłówek

Ułatwienia dostępu

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Menu

Menu

Menu

Treść strony


Joanna Sucharska

Kierownik Referatu Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

pokój nr 3, parter
tel. 56 674 13 33


Władysława Piotrowska
Inspektor ds. gospodarki gruntami

pokój nr 3, parter
tel. 56 674 13 14

Zadania:

 • Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu kwalifikacji rolniczych (Dz. U. z 2003r. Nr 64 poz. 592) o kształtowaniu ustroju rolnego
 • Podział nieruchomości.
 • Rozgraniczenia nieruchomości
 • Rekultywacja gruntów 
 • Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność  gminy
 • Zatwierdzenie umów dzierżawy na grunty mienia komunalnego gminy
 • Zawieranie umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy

Joanna Adamska
Podinspektor ds. budownictwa

pokój nr 3, parter
tel. 56 674 13 40

Zadania:

 • Wydawane decyzji o warunkach zabudowy.
 • Wydawanie decyzji inwestycji celu publicznego.
 • Nadawanie nazw ulic.
 • Informacja o numerze posesji.
 • Wypis i wyrys z miejscowego planu.
 • Użytkowanie wieczyste.

Ewelina Kowalska

Inspektor ds. rolnictwa

pokój nr 3, parter
tel. 56 674 13 40

Zadania:

 • Warunki zjazdu z drogi.
 • Korzystanie z pasa drogowego.
 • Wycinka drzew.
 • Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego gminy, 
 • Wydawanie decyzji środowiskowych.
 • Zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa.
 • Umowa dzierżawy 10 letniej

Krzysztof Bruzdowski

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami

pokój nr 5, parter

tel. 56 674 13 47

Zadania:

 • Sprzedaż mienia komunalnego gminy
 • Regulowanie stanu prawnego dla nieruchomości przejętych na rzecz mienia komunalnego, księgi wieczyste
 • Przetargi dotyczące nieruchomości gminnych
 • Opłata adiacencka
 • Komunalizacja
 • Przejmowanie dróg
 • Odszkodowania za przejęte drogi

Mariola Musiał

Podinspektor ds. utrzymania czystości i porządku w gminie

pokój nr 38 II piętro

tel. 56 674 13 13

 • Prowadzenie rejestru działalności regulowanej
 • Sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,.
 • Koordynowanie działań związanych z selektywną zbiórką odpadów komunalnych.
 • Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki odpadami na terenie gminy.
 • Przeprowadzanie kontroli związanych z gospodarką odpadami

Grzegorz Chojnacki

Energetyka i ewidencja drogowa

pokój nr 10 parter

tel. 56 674 13 41

 • Prowadzenie spraw związanych z energetyką.
 • Prowadzenie spraw związanych z  oświetleniem gminy.
 • Ewidencja dróg gminnych.

Ryszard Małek

Konserwator dróg gminnych

tel. 509 735 956

 • budowa, utrzymanie i ochrona dróg gminnych i obiektów mostowych,
 • prowadzenie spraw z zakresu zarządzania drogami i obiektami mostowymi,
 • zapewnienie kontroli technicznej i sprawności gminnych obiektów drogowych i mostowych,
 • organizowanie zimowego utrzymania dróg,
 • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i zabezpieczeniem nawierzchni dróg gminnych, chodników i innych urządzeń związanych z drogą oraz ich oznakowanie,
 • organizacja prac w zakresie sadzenia, utrzymania, pielęgnacji i usuwania drzew i krzewów w pasie drogowym,
 • sprawowanie nadzoru nad eksploatacją maszyn i urządzeń drogowych,
 • nadzór i organizacja pracy podległych pracowników

Szymon Czajkowski

Inspektor ds. budownictwa

tel. 533 864 709

 • wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem inwestycji budowlanych i remontów realizowanych z budżetu gminy lub innych środków pozyskanych przez gminę,
 • koordynacja i nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych, w tym remontów oraz gromadzenie dokumentacji prowadzonych przez gminę inwestycji i remontów,
 • przeprowadzanie okresowych przeglądów budowlanych w celu określenia na ich podstawie potrzeb remontowych w formie planów,
 • współdziałanie z kierownikami jednostek organizacyjnych gminy w sprawach zabezpieczenia i prowadzenia prawidłowej gospodarki mieniem,
 • nadzór i organizacja pracy podległych pracowników.

 

Banery

Kontakt

[obiekt mapy]
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
NIP: 956-18-57-719, REGON: 000547112
 
Dane do faktury: Gmina Zławieś Wielka,
ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
NIP: 879 246 99 51

tel/fax.: 56 678 09 13, tel.: 56 674 13 11

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek 7:00-15:15
wtorek: 8:00-16:15
piątek 7:00-14:00

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny..