Przejście do sekcji:

Referat Finansowy

Joanna Chacińska
Z-ca Skarbnika Gminy

pokój nr 34, II piętro
tel. 56 674 13 30

 


Magdalena Jaworska

 Inspektor ds. rachunkowości budżetowej

pokój nr 35, II piętro
tel. 56 674 13 38

 • księgowanie dokumentów w zakresie kosztów urzędu gminy,
 • księgowanie funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej
 • prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej funduszu świadczeń socjalnych,
 • prowadzenie ewidencji wydatków strukturalnych,
 • potwierdzanie sald z kontrahentami.

 


Andżelika Schodowska - Smal

 Podinspektor ds. rachunkowości budżetowej

pokój nr 35, II piętro
tel. 56 674 13 38

 

 • Prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych oraz sporządzanie sprawozdań o ruchu środków trwałych.
 • Realizacja płatności rachunków – przelewem i gotówką, zgodnie z terminem ich płatności,
 • Wstępna kontrola formalno – rachunkowa dowodów księgowych,
 • Gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania – dowody KW – kasa wypłaci,
 • Prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupów, rozliczanie podatku VAT, sporządzanie deklaracji podatkowej oraz pilnowanie terminowości składania deklaracji i płatności podatku VAT w Urzędzie Skarbowym
 • Wystawianie faktur VAT ( min. za lokale, grunty, koszty eksploatacyjne jednostek organizacyjnych, inne)

 


Gabriela Krajewska

inspektor ds. księgowości budżetowej

pokój nr 38, II piętro
tel. 56 674 13 13

 • księgowanie wpłat za odpady komunalne
 • kontrola terminowości wpłat należności i prowadzenie egzekucji wpłat
 • dokonywanie zwrotów nadpłat i zaliczanie nadpłat w całości lub w części na poczet przyszłych należności podatkowych
 • wydawanie zaświadczeń o dokonaniu wpłaty na wniosek podatnika;
 • przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 


Katarzyna Jędruszewska
inspektor ds. płac

pokój nr 36, II piętro
tel. 56 674 13 12

Zadania:

 • Naliczanie wynagrodzeń dla pracowników urzędu gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy.
 • Rozliczenia z ZUS-em i Urzędem Skarbowym.
 • Sprawozdawczość płacowa.
 • Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu oraz wystawianiu druków RP-7.

 


Wioleta Barczyńska
 Inspektor ds. rachunkowości budżetowej

pokój nr 35, II piętro
tel. 56 674 13 38

Zadania:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych dochodów i wydatków jednostki według przyjętych zasad rachunkowości,
 • Księgowanie i rozliczanie wpłaconych wadiów i należytego wykonania umów
 • Księgowanie środków z Funduszu Pracy w zakresie kształcenia młodocianych pracowników.
 • Prowadzenie i uzgadnianie kont analitycznych z zakresu dochodów i wydatków budżetowych,
 • Analiza i kontrola kont rozrachunkowych, przeprowadzanie weryfikacji kont księgowych, wyjaśnienie powstałych różnic, inwentaryzacja roczna kont,
 • Ewidencja dochodów z tytułu najmu lokali, mieszkań i gruntów komunalnych, opłaty planistycznej oraz adiacenckiej, opłat za zajęcie pasa drogowego, użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa własności,
 • Wstępna kontrola formalno – rachunkowa dowodów księgowych,
 • Prowadzenie Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej dla pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych gminy,

 


Małgorzata Kulas
Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

pokój nr 12, parter
tel. 56 674 13 39

Zadania:

 • Wymiar podatków i opłat lokalnych osób fizycznych (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od posiadania psów, opłata targowa).
 • Umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty należności podatkowych.
 • Wydawanie zaświadczeń o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego, ha przeliczeniowych oraz o dochodzie z gospodarstwa rolnego.

Beata Kościelska
Referent ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

pokój nr 12, parter
tel. 56 674 13 39

Zadania:

 • Prowadzenie nadzoru nad inkasem i rozliczanie inkasentów z podatków i opłat lokalnych.
 • Księgowość podatkowa.
 • Prowadzenie egzekucji zaległych zobowiązań podatkowych.
 • Wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.
 • Deklaracje podatkowe osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie posiadających osobowości prawnych, a także osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi.
 • Ewidencja podatkowa w zakresie podatku od środków transportowych.

 


Wiesława Lipińska
referent ds. podatków i opłat lokalnych

pokój nr 12, parter
tel. 56 674 13 18

Zadania:

 • Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej.
 • umorzenie podatków
 • obsługa centrali telefonicznej


gł. księgowa jednostek oświatowych

pokój nr 33, II piętro
tel. 56 678 13 32

 • przyjmowanie dokumentów i faktur,
 • wykonywanie przelewów,
 • kompletowanie dokumentów i ich dekretacja,
 • księgowanie dokumentów,
 • sprawozdawczość,
 • zatwierdzanie dokumentów pod względem rachunkowym

Żaneta Dobrowolska
inspektor ds. księgowości jednostek oświatowych

pokój nr 33, II piętro
tel. 56 678 13 32

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych wydatków jednostek oświatowych według przyjętych zasad rachunkowości,
 • prowadzenie i uzgadnianie kont analitycznych z zakresu rachunku dochodów własnych i wydatków budżetowych,
 • analiza i kontrola kont rozrachunkowych, przeprowadzanie weryfikacji kont księgowych, wyjaśnienie powstałych różnic, inwentaryzacja roczna kont,
 • wstępna kontrola formalno – rachunkowa dowodów księgowych,
 • przygotowanie dokumentów księgowych do zapłaty,
 • realizacja płatności rachunków – przelewem i gotówką, zgodnie z terminem ich płatności,
 • sporządzanie analiz, zestawień i sprawozdań z zakresu zajmowanego stanowiska,