Urząd Gminy Zławieś Wielka

Nagłówek

Ułatwienia dostępu

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Menu

Menu

Menu

Treść strony

 

Czym jest projekt systemowy?

Koncepcja projektu systemowego polega na dofinansowaniu środkami programu operacyjnego zadań realizowanych przez organy administracji publicznej i jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych. Powyższe rodzaje projektów mają tę wspólną cechę, że dotyczą dofinansowania zadań publicznych realizowanych w sposób określony w odrębnych przepisach prawa (lub w wytycznych wydanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy) i przez jednostki wskazane w tych przepisach.

Kryteria dostępu do projektu systemowego

1.  Kryteria merytoryczne

Posiadanie strategii rozwiązywania problemów społecznych. Gminy i powiaty nie posiadające strategii są obowiązane ją przygotować i przyjąć do 31 grudnia 2008 roku.

 

2. Kryteria organizacyjne

Zatrudnianie odpowiedniej liczby pracowników socjalnych zgodnie z wymogami ustawy o pomocy społecznej - co najmniej 1 pracownika socjalnego na 2000 mieszkańców, nie mniej jednak niż 3 pracowników socjalnych. Gminy nie spełniające tych wymogów
są zobowiązane je spełnić do 31 grudnia 2010 roku.    

 

3. Kryteria finansowe

Posiadanie wkładu własnego.

Podstawą udziału beneficjenta w projekcie systemowym przy spełnieniu wymogów merytorycznych, organizacyjnych i finansowych jest złożenie wniosku
o dofinansowanie.

Zasady finansowania projektów systemowych

Projekty systemowe ośrodków pomocy społecznej finansowane są z następujących źródeł:

a) w ramach dofinansowania projektu – z dotacji rozwojowej otrzymywanej z budżetu samorządu województwa;

b) w ramach wkładu własnego:

  • ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych na finansowanie:

- zasiłków i pomocy w naturze

- działań o charakterze środowiskowym

- innych działań o charakterze integracyjnym (zgodnie z pkt. 5.1 lit 1h);

- innych zadań (np. koszty użytkowania lokalu, pracy wolontariuszy),

  • z Funduszu Pracy oraz środków jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie prac społecznie użytecznych;

Samorząd województwa otrzymuje środki na dofinansowanie projektów systemowych w ramach dotacji rozwojowej przekazywanej na realizację komponentu regionalnego przez Ministra Rozwoju Regionalnego na podstawie porozumienia pomiędzy Instytucją Zarządzającą a samorządem województwa oraz umowy dotacji rozwojowej na dany rok budżetowy.

W przypadku projektów realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej, dotacja rozwojowa otrzymywana jest jako zaliczka z budżetu samorządu województwa zgodnie z art. 204 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Po przekazaniu na poziom gminny (w przypadku ośrodka pomocy społecznej) dotacja rozwojowa stanowi dochód tej jednostki samorządu terytorialnego.

Wysokość dotacji rozwojowej uzależniona jest od wysokości wymaganego wkładu własnego.

Banery

Kontakt

[obiekt mapy]
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
NIP: 956-18-57-719, REGON: 000547112
 
Dane do faktury: Gmina Zławieś Wielka,
ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
NIP: 879 246 99 51

tel/fax.: 56 678 09 13, tel.: 56 674 13 11

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek 7:00-15:15
wtorek: 8:00-16:15
piątek 7:00-14:00

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny..