Przejście do sekcji:

Projekt Systemowy

 

Czym jest projekt systemowy?

Koncepcja projektu systemowego polega na dofinansowaniu środkami programu operacyjnego zadań realizowanych przez organy administracji publicznej i jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych. Powyższe rodzaje projektów mają tę wspólną cechę, że dotyczą dofinansowania zadań publicznych realizowanych w sposób określony w odrębnych przepisach prawa (lub w wytycznych wydanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy) i przez jednostki wskazane w tych przepisach.

Kryteria dostępu do projektu systemowego

1.  Kryteria merytoryczne

Posiadanie strategii rozwiązywania problemów społecznych. Gminy i powiaty nie posiadające strategii są obowiązane ją przygotować i przyjąć do 31 grudnia 2008 roku.

 

2. Kryteria organizacyjne

Zatrudnianie odpowiedniej liczby pracowników socjalnych zgodnie z wymogami ustawy o pomocy społecznej - co najmniej 1 pracownika socjalnego na 2000 mieszkańców, nie mniej jednak niż 3 pracowników socjalnych. Gminy nie spełniające tych wymogów
są zobowiązane je spełnić do 31 grudnia 2010 roku.    

 

3. Kryteria finansowe

Posiadanie wkładu własnego.

Podstawą udziału beneficjenta w projekcie systemowym przy spełnieniu wymogów merytorycznych, organizacyjnych i finansowych jest złożenie wniosku
o dofinansowanie.

Zasady finansowania projektów systemowych

Projekty systemowe ośrodków pomocy społecznej finansowane są z następujących źródeł:

a) w ramach dofinansowania projektu – z dotacji rozwojowej otrzymywanej z budżetu samorządu województwa;

b) w ramach wkładu własnego:

  • ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych na finansowanie:

- zasiłków i pomocy w naturze

- działań o charakterze środowiskowym

- innych działań o charakterze integracyjnym (zgodnie z pkt. 5.1 lit 1h);

- innych zadań (np. koszty użytkowania lokalu, pracy wolontariuszy),

  • z Funduszu Pracy oraz środków jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie prac społecznie użytecznych;

Samorząd województwa otrzymuje środki na dofinansowanie projektów systemowych w ramach dotacji rozwojowej przekazywanej na realizację komponentu regionalnego przez Ministra Rozwoju Regionalnego na podstawie porozumienia pomiędzy Instytucją Zarządzającą a samorządem województwa oraz umowy dotacji rozwojowej na dany rok budżetowy.

W przypadku projektów realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej, dotacja rozwojowa otrzymywana jest jako zaliczka z budżetu samorządu województwa zgodnie z art. 204 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Po przekazaniu na poziom gminny (w przypadku ośrodka pomocy społecznej) dotacja rozwojowa stanowi dochód tej jednostki samorządu terytorialnego.

Wysokość dotacji rozwojowej uzależniona jest od wysokości wymaganego wkładu własnego.