Przejście do sekcji:

Główny cel projektu

 

Celem głównym projektu

Jest aktywizacja oraz tworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej poprzez zastosowanie systemu kompleksowego wsparcia.

Niska aktywność zawodowa i społeczna mieszkańców gminy Zławieś Wielka wynika z braku ich wykształcenia lub posiadania umiejętności zawodowych, które nie są poszukiwane na rynku pracy. Do rozwiązania powyższego problemu przyczyni się realizacja projektu.

Zmiana na lepsze sytuacji bytowej beneficjentów nastąpi poprzez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych oraz warsztatach psychoedukacyjnych.

 

Cele szczegółowe:

  1. Zmiana kwalifikacji zawodowych lub nabycie nowych kwalifikacji osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo zwiększy szanse na znalezienie pracy,
  2. Udział w warsztatach psychoedukacyjnych przyczyni się do zwiększenia umiejętności opiekuńczo - wychowawczych,
  3. Spotkania z doradcą zawodowym przyczynią się do zmiany samooceny i zwiększa wiarę we własne możliwości,
  4. Podczas spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym uczestnicy projektu zdobędą umiejętności radzenia sobie z emocjami, podejmowaniem decyzji oraz przełamią bariery psychologiczne dotyczące podjęcia pracy zawodowej,
  5. Zwiększenie skuteczności pracy socjalnej na terenie gminy; realizacji tego celu służyć będzie zatrudnienie pracownika socjalnego, który wykonywać będzie pracę socjalną na rzecz tutejszej społeczności lokalnej oraz powierzenie obowiązków w ramach projektu systemowego.