Przejście do sekcji:

Regulamin

 

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 5/2012 z 01.03.2012 r.

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

w Złejwsi Małej

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W ZŁWEJWSI MAŁEJ

Rozdział I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 

§ 1.

 

Samorządowa Instytucja Kultury zwana dalej Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Złejwsi Małej działa na podstawie:

 

1.      Ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednol. Dz.U. 2001 nr 13, poz. 123 ze zm.).

2.      Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednol. Dz.U. 2001, nr 142, poz. 1591 ze zm.).

3.      Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/39/2011 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 24 sierpnia 2011 r.

4.     

 

§ 2.

 

Organizatorem Ośrodka Kultury i Sportu jest Gmina Zławieś Wielka

 

§ 3.

 

Z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych do kompetencji Rady Gminy, funkcje organizatora wykonuje Wójt Gminy Zławieś Wielka.

 

§ 4.

 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu posiada osobowość prawną i status samodzielnej jednostki organizacyjnej.

 

§ 5.

 

Siedziba Domu Kultury mieści sie w Złejwsi Małej ul. Topolowa 6, 87-134 Zławieś Wielka.

 

 

 

 

§ 6.

 

Niniejszy regulamin określa organizację wewnętrzną Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej i jednostek jemu podległych oraz podstawowe zadania i zakresy działalności działów oraz samodzielnych stanowisk pracy pracowników działalności podstawowej, administracji i obsługi wchodzących w skład Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej.


 
§ 7.

 

Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej nadawany jest przez dyrektora GOKiS po zasięgnięciu opinii organizatora.

 

§ 8.

 

Ilekroć w Regulaminie organizacyjnym jest mowa o GOKiS, należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej oraz jednostki podległe.

 

§ 9.

 

Ilekroć w Regulaminie organizacyjnym jest mowa o WDK, należy przez to rozumieć Wiejski Dom Kultury w Górsku.

 

 

 

Rozdział II

 

Organizacja Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej§ 10.

 

Działalnością Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu kieruje dyrektor, który reprezentuje GOKiS na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny.

 

 

 

§ 11.

 

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu powołuje i odwołuje Wójt Gminy Zławieś Wielka, na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

 

 

 

§ 12.

 

Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej oraz jednostek podległych upoważniony jest samodzielnie Dyrektor lub jego pełnomocnik działający w granicach pełnomocnictwa.

 

 

§ 13.

 

W administracji GOKiS pozostają:

1.      Wiejski Dom Kultury w Górsku.

2.      Świetlice wiejskie.

3.      Boisko sportowe „Orlik” w Złejwsi Małej.

4.      Wiejskie place zabaw.

5.      Place rekreacyjne.

6.      Szlaki rowerowe i piesze.

7.      Inne obiekty przekazane w zarząd GOKiS.

 

 

§ 14.

 

 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej realizuje swoje zadania statutowe w następujących działach i formach organizacyjnych:

1)     Dyrektor;

2)     Księgowość;

3)     Dział instruktorów;

4)     Dział gospodarczy;

5)     Wiejski Dom Kultury w Górsku.

 

 

Rozdział III

 

Struktura organizacyjna Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej

 

§ 15.

 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej jest instytucją składająca się z działów oraz samodzielnych stanowisk pracy.

 

Struktura organizacyjna Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej

 

1.     Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu         1 etat

2.      Główny księgowy                                                                ½ etatu

3.      Dział instruktorów

a.       Instruktor muzyki                                                   ¼ etatu

                                                                                       ¼ etatu

b.      Instruktor śpiewu                                                   ¼ etatu

4.      Dział gospodarczy

a.       Sprzątaczka                                                              1 etat

b.      Woźny                                                                      ¼ etatu

c.       Pracownik gospodarczy                                         ¼ etatu

d.      Palacz CO (sezonowo)                                            ¼ etatu

5.      Wiejski Dom Kultury w Górsku

a.       Kierownik WDK                                                      1 etat

·         Sprzątaczka                                                  ½ etatu

·         Pracownik gospodarczy                             ¼ etatu

·         Palacz CO (sezonowo)                                 ¼ etatu

 

 

Rozdział IV

 

Podstawowe zadania działów Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej i obowiązki zatrudnionych w GOKiS pracowników.

 

§ 16.


    Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej:

 

1.      Ośrodkiem Kultury i Sportu zarządza Dyrektor.

2.      Dyrektor kieruje bieżącą działalnością GOKiS oraz administrowanymi przez niego jednostkami przy pomocy podległych mu pracowników, którzy są wobec niego odpowiedzialni za całość spraw objętych zakresem ich działania.

3.      Dyrektor Ośrodka Kultury i Sportu może za zgodą Wójta Gminy Zławieś Wielka powołać Radę Kultury jako swój organ doradczy, której tryb pracy określa uchwalony przez nią regulamin.

4.      Dyrektor kształtuje wewnętrzną strukturę organizacyjną GOKiS poprzez tworzenie, likwidacje i przenoszenie stanowisk pracy z jednego działu organizacyjnego do drugiego.

5.      Dyrektor może łączyć czynności bez zmiany zakresu działania poszczególnych działów, jeżeli nie spowoduje to zmiany zadań określonych niniejszym regulaminem.

6.      Dyrektor zarządza majątkiem Ośrodka Kultury i Sportu oraz podległych jednostek.

7.      Do realizacji określonych prac lub wykonania zadań Dyrektor może powoływać komisje, grupy problemowe, zespoły itp.

8.      Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników GOKiS i jednostek podległych.

9.      Dyrektorowi podlegają wszyscy pracownicy zatrudnieni w GOKiS i jednostkach podległych.

10.  Dyrektor GOKiS, prowadzi samodzielnie politykę personalną i kieruje doskonaleniem kadr.

11.  Dyrektor przedkłada Organizatorowi plany działalności oraz plan finansowy na dany rok.

12.  W czasie nieobecności Dyrektora zastępstwo pełni pracownik, któremu Dyrektor udzieli pełnomocnictwa.

13.  Pracownicy są odpowiedzialni przed Dyrektorem GOKiS  za należytą organizację pracy na powierzonym stanowisku.

Do podstawowych obowiązków dyrektora GOKiS należy:

1)     Zabezpieczenie zadań statutowych GOKiS w zakresie spraw związanych z realizacją:

a)   celów i zadań GOKiS;

b)  organizacji GOKiS;

c)   mienia GOKiS;

d)  gospodarki finansowo - rzeczowej GOKiS.

2)     Inspirowanie, programowanie i nadzorowanie kierunków działania GOKiS, w szczególności w zakresie:

a)     organizowania różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę;

b)     stwarzania warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kół, klubów zainteresowań, zespołów;

c)      organizowania spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych i rozrywkowych,

d)     działalności instruktażowo - merytorycznej,

e)     prowadzenia działalności wydawniczej i promocyjnej,

f)       organizowania kursów języków obcych,

g)     koordynowania działalności na terenie miasta i gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych,

h)     współdziałania z organami samorządowymi, stowarzyszeniami, instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców,

i)        prowadzenia współpracy z instytucjami na terenie kraju oraz poza jego granicami;

j)       podejmowania działań o charakterze gospodarczym i marketingowo-usługowym;

k)     prowadzenia właściwej polityki kadrowej;

l)       rozwoju bazy materialnej i technicznej;

m)   zabezpieczenia odpowiednich warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego, higieny pracy i socjalno-bytowych

3)     Nadzór, kontrola i ocena pracy działów GOKiS i pracowników, zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach pracy.

4)     Prowadzenie, kształcenie i opieka nad Zespołem folklorystycznym „Melodia”

5)     Prowadzenie opieki nad osobami odbywającymi staż lub praktyki w GOKiS,

6)     Regulowanie i nadzorowanie wynajmu pomieszczeń w GOKiS

 

Księgowość

 

1)     Dział podległy jest Dyrektorowi, w którym zatrudniony jest Główny Księgowy,

2)     Głównego księgowego GOKiS zatrudnia i zwalnia dyrektor.

3)     Główny księgowy wraz z dyrektorem GOKiS jest odpowiedzialny za całokształt gospodarki finansowo - rzeczowej jednostki prowadzonej na zasadach określonych dla instytucji kultury.

4)     Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności:

a)     opracowywanie planów finansowych i zabezpieczenie ich prawidłowej realizacji w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i inne akty normatywne,

b)     sprawozdawczość finansowa i statystyczna,

c)      opracowywanie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych oraz nadzór i kontrola realizacji zaleceń w niej zawartych, jak również wszystkich innych operacji finansowo - rzeczowych, realizowanych przez upoważnionych pracowników GOKiS,

d)     nadzór nad prawidłowym wydawaniem, prowadzeniem i rozliczaniem wpływów z raportów kasowych, zaliczek i innych zobowiązań finansowych,

e)     stała kontrola kasy GOKiS i prowadzenie pogotowia kasowego,

f)       prowadzenie nadzoru nad gospodarką rzeczowo – materiałową i mieniem GOKiS,

g)     prowadzenie rachunku bankowego GOKiS i innych funduszy celowych,

h)     prowadzenie spraw płacowych pracowników GOKiS oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

 


Dział instruktorów

Realizuje zadania w szczególności w zakresie:

a)     organizacji koncertów tanecznych,

b)     organizacji koncertów muzycznych,

c)      organizacji przedstawień teatralnych w różnych formach,

d)     przeglądów i konkursów prac plastycznych i przeglądów piosenki,

e)     reklamy wizualnej imprez w postaci plakatów, afiszy, transparentów, ulotek, plansz, programów, zaproszeń itd.,

f)       organizacji imprez własnych oraz na zlecenie instytucji, firm i innych,

g)     wystaw, wernisaży, warsztatów, plenerów, spotkań plastycznych,

h)     współpracy z wykonawcami z terenu gminy i okolic.

Dział podległy jest Dyrektorowi, w którym tworzy się pracownie:

a)     pracownię plastyczną,

b)     pracownię wokalną,

c)      pracownię muzyczną,

Instruktorzy kontraktowi zatrudniani są w miarę potrzeb do prowadzenia zajęć
         z zakresu m.in.:

a)     aerobiku

b)     tańca

c)      kursów językowych

Dział odpowiada za realizację zadań w zakresie naboru uczestników do zespołów artystycznych i kół zainteresowań oraz ich prowadzenie, a w szczególności za:

a)     przygotowywanie wokalistów do udziału w pokazach, przeglądach, konkursach, festiwalach itp.,

b)     współpracę z instytucjami kultury i szkołami na terenie gminy,

c)      organizowanie konkursów recytatorskich i przeglądów teatralnych,

d)     opieka nad zespołami działającymi przy GOKiS i WDK,

e)     prowadzenie pracowni plastycznej dla dzieci i młodzieży,      

f)       organizowanie i przygotowanie członków koła plastycznego do uczestnictwa w plenerach, wystawach, warsztatach, przeglądach, itp.,

g)     prowadzenie zajęć plastycznych oraz tanecznych i językowych,

h)     prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w pracowni wokalnej,

i)       przygotowanie repertuaru i udział zespołów wokalnych i solistów w koncertach, przeglądach, festiwalach, warsztatach, itp.,

j)       prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w pracowni muzycznej, organizowanie ich udziału w przeglądach itp.,     

k)     szkolenie i nauka tańca oraz gry na instrumentach,         

l)       popularyzowanie teatru, jako dziedziny sztuki,

m)   organizowanie i koordynowanie imprez kulturalnych na terenie sołectw, w tym:

·         prowadzenie w wiejskich klubach (świetlicach) warsztatów twórczych, zajęć dydaktycznych w dziedzinach plastyki, muzyki, tańca, form teatralnych itp.

·         stwarzanie możliwości dla dzieci i młodzieży wiejskiej uczestniczenia w stałych zajęciach edukacyjnych odbywających się w siedzibie GOKiS i WDK.

 

Dział gospodarczy

 

1.      Podstawowym zadaniem działu jest administrowanie budynkami, prowadzenie drobnych remontów, zaopatrzenie GOKiS i WDK w urządzenia, materiały i sprzęt biurowy, środki czystości.

2.      Dział odpowiada w szczególności za:

a)     terminowe i prawidłowe wykonanie zadań ze swego zakresu zgodnie z przepisami prawa,

b)     stan budynków i obiektów oraz porządek w pomieszczeniach GOKiS i WDK oraz na terenie i wokół budynków,

c)      zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków i obiektów GOKiS oraz zgłaszanie Dyrektorowi zapotrzebowanie w sprzęt ppoż.,

d)     kontrolę i zabezpieczenie spraw związanych z bhp,

e)     zaopatrzenie stanowisk w sprzęt, materiały, druki itp.,

f)       zabezpieczenie GOKiS przed kradzieżami,

g)     zabezpieczenia dźwiękowego realizowanych imprez,

h)     zabezpieczanie sprawnej działalności wszystkich działów GOKiS,

i)       zabezpieczenie właściwych warunków pracy wszystkim pracownikom GOKiS,

j)       czuwanie nad sprawnym funkcjonowaniem urządzeń technicznych GOKiS (siec: wodno-kanalizacyjna, co., telefoniczna, energetyczna),

k)     utrzymywanie czystości w budynku GOKiS i amfiteatrze,

l)       obsługa imprez pod względem technicznym.

 

 

 

 

Wiejski Dom Kultury w Górsku

 

WDK kieruje kierownik.

Kierownikowi podlegają wszyscy pracownicy etatowi zatrudnieni w WDK.

WDK realizuje zadania w szczególności w zakresie:

a)     organizacji koncertów tanecznych,

b)     organizacji koncertów muzycznych,

c)      organizacji przedstawień teatralnych w różnych formach,

d)     przeglądów i konkursów prac plastycznych i przeglądów piosenki,

e)     reklamy wizualnej i imprez w postaci plakatów, afiszy, transparentów, ulotek, plansz, programów, zaproszeń itd.,

f)       organizacji imprez własnych oraz na zlecenie instytucji, firm i innych,

g)     wystaw, wernisaży, warsztatów, plenerów, spotkań plastycznych,

h)     współpracy z wykonawcami z terenu gminy i okolic.

Dział podległy jest Dyrektorowi, w dziale tworzy się pracownie:

a)     teatralną,

b)     pracownię wokalną,

c)      pracownię muzyczną,

d)     pracownię tańca

Instruktorzy kontraktowi zatrudniani są w miarę potrzeb do prowadzenia zajęć
         z zakresu m.in.:

a)     aerobiku

b)     tańca

c)      kursów językowych

Dział odpowiada za realizację zadań w zakresie naboru uczestników do zespołów artystycznych i kół zainteresowań oraz ich prowadzenie, a w szczególności za:

a)     przygotowywanie wokalistów do udziału w pokazach, przeglądach, konkursach, festiwalach itp.

b)     prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w pracowni wokalnej,

c)      prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w pracowni muzycznej, organizowanie ich udziału w przeglądach itp.,             

d)     przygotowanie repertuaru i udział zespołów wokalnych i solistów w koncertach, przeglądach, festiwalach, warsztatach, itp.,

e)     prowadzenie zajęć muzycznych, wokalnych oraz tanecznych i językowych,

f)       szkolenie i nauka tańca oraz gry na instrumentach,

g)     opieka nad zespołami działającymi przy WDK,

h)     organizowanie konkursów recytatorskich i przeglądów teatralnych,

i)       popularyzowanie teatru, jako dziedziny sztuki,

j)       organizowanie i koordynowanie imprez kulturalnych na terenie: WDK i sołectw, w tym stwarzanie możliwości dla dzieci i młodzieży wiejskiej uczestniczenia w stałych zajęciach edukacyjnych odbywających się w WDK.

 

 

Rozdział V

 

Gospodarka finansowa

 

§ 17.

1.      Gminny Ośrodek Kultury i Sportu prowadzi działalność finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednol. Dz.U. 2001 nr 13, poz. 123 ze zm.).

2.      Dyrektor odpowiada za prowadzenie gospodarki finansowej GOKiS zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009, poz. 157, poz. 1240 ze zm.)

3.      Działalność statutowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu finansowana jest ze środków budżetu Gminy Zławieś Wielka oraz innych źródeł.

4.      Podstawę gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu stanowi roczny plan finansowy opracowany przez Dyrektora, a zatwierdzany przez Wójta Gminy Zławieś Wielka, z uwzględnieniem dotacji organizatora.

5.      GOKiS gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, w tym dotacji od Organizatora, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

6.      W części spraw finansowo - księgowych i gospodarczych GOKiS, dyrektor współpracuje z głównym księgowym GOKiS.

7.      Dyrektor występuje, w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację bieżących zadań własnych.

8.      Dyrektor podejmuje starania w celu pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową także z innego źródła niż dotacje od Organizatora.

9.      Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące działalności finansowej i statutowej Ośrodka w granicach określonych przez przepisy powszechnie obowiązujące, Statut oraz plan finansowy.


§ 18.

1.      Ośrodek Kultury i Sportu, może w granicach obowiązujących przepisów, pobierać opłaty za niektóre swoje usługi oraz prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

2.      Dochody z opłat oraz z działalności gospodarczej przeznaczane są na cele statutowe Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.

3.      Majątek GOKiS może być wykorzystywany jedynie do realizacji celów zgodnych z zakresem jego działania.

§ 19.

Działalność instytucji opiera się o przychody z następujących źródeł:

1.      Dotacja podmiotowa i dotacje celowe pochodzące o Organizatora.

2.      Wsparcie w celu zapewnienia wkładu krajowego niezbędnego do realizacji projektów z udziałem środków europejskich realizowanych przez instytucję.

3.      Przychody z działalności.

4.      Inne przychody (środki uzyskane w ramach pomocy zagranicznej środki uzyskane z funduszy UE, darowizny, spadki i zapisy, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych).

5.      Przychodami Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu mogą być także: wpływy z prowadzonej działalności, w tym z opłat za usługi oraz ze sprzedaży składników majątku ruchomego a także najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje.

§ 20.

1.      Gminny Ośrodek Kultury i Sportu pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązań z uzyskiwanych przychodów.

2.      Darowizny i środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

§ 21.

 

Dyrektor zapewnia:

1.      uzyskiwanie zakładanego poziomu przychodów w planie strategicznym i rocznym,

2.      realizację zgodnie z harmonogramem planu strategicznego i rocznego planu działalności instytucji,

3.      racjonalizację wydatków instytucji,

4.      dokonywanie wydatków w sposób celowy przy optymalnym doborze metod i środków umożliwiających terminową realizację zadań,

5.      bezwzględne przestrzeganie dyscypliny finansowej w zakresie gospodarki finansowej GOKiS,

6.      szczegółowe rozliczenie dotacji otrzymanych z budżetu państwa.

 

Rozdział VI

 

Zasady obiegu dokumentów, rejestracji oraz podpisywania pism.

 

§ 22.

 

1.      Umowy oraz inne dokumenty zawierające oświadczenie woli w imieniu GOKiS podpisuje Dyrektor.

2.      Umowy oraz inne dokumenty, które mogą spowodować powstanie zobowiązań finansowych kontrasygnuje Główny Księgowy.

3.      Dyrektor ponadto podpisuje:

a.       dokumenty związane ze stosunkiem pracy pracowników Domu Kultury

b.      zarządzenia, pisma, instrukcje wydawane w ramach posiadanych kompetencji

 

§ 23.

 

Do zawierania umów o pracę oraz dokonywania innych czynności z zakresu prawa pracy Dyrektor może wyznaczyć pisemnie innych pracowników GOKiS.

 

§ 24.

 

W granicach indywidualnego upoważnienia Dyrektora, dokumenty oraz pisma mogą podpisywać pracownicy działów organizacyjnych Domu Kultury.§ 25.

 

Przygotowane zgodnie z zasadami instrukcji kancelaryjnej czystopisy pism i innych opracowań wraz z całością akt, załatwiający sprawy pracownicy, przedkładają do podpisu Dyrektorowi.

§ 26.

 

Zasady podpisywania dokumentów finansowo-księgowych reguluje instrukcja wewnętrzna obiegu i kontroli dokumentów księgowych.

 

§ 27.

 

Obieg korespondencji określa instrukcja kancelaryjna dla organów gminy i związków międzygminnych stanowiąca załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011, nr 14, poz. 67 ze zm.)

 

 

Rozdział VII

 

Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

 

§ 28.

 

Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w czasie godzin pracy GOKiS.

 

§ 29.

 

Dyrektor przyjmuje oraz rozpatruje skargi i wnioski.

 

§ 30.

 

Pracownicy, których działalności dotyczy skarga, maja obowiązek udostępnienia wszelkich danych osobie sprawdzającej zasadność tej skargi.

 

§ 31.

 

Zgłaszających sie do Dyrektora w sprawach skarg i wniosków oraz skargi wpływające na piśmie rejestruje Dyrektor w odrębnym rejestrze.

 

§ 32.

 

Przy rozpatrywaniu i załatwianiu skarg i wniosków stosuje sie Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. 2002, nr 5 poz. 46).

 

Rozdział VIII

 

Zasady wydawania przepisów wewnętrznych

 

§ 33.

 

Przepisy wewnętrzne wydaje Dyrektor w formie zarządzeń, pism, instrukcji, w celu zapewnienia wykonania zadań określonych w aktach prawnych, a także w celu ukierunkowania działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.

 

§ 34.

 

Zarządzenia, pisma, instrukcje otrzymują adresaci niezwłocznie po ich podpisaniu. Odpowiedzialnym za ich rozesłanie jest Dyrektor Ośrodka Kultury.

 

§ 35.

 

Dyrektor kompletuje oryginały zarządzeń, pism, instrukcji i prowadzi ich ewidencje.

 

 

Rozdział IX

 

Zasady kontroli wewnętrznej

 

§ 36.

 

1. Kontrole wewnętrzną sprawuje Dyrektor Ośrodka Kultury.

2. Kontrole wewnętrzne planowane i doraźne, przeprowadzane są w celu sprawdzenia:

a)     Prawidłowości wykonywania zadań przez poszczególnych pracowników.

b)     Zgodności załatwianych spraw z obowiązującymi przepisami prawa, statutem GOKiS i regulaminami wewnętrznymi.

c)      Przestrzegania zasad zachowania tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych.

3. Dokonując kontroli wewnętrznej stosuje sie zasady łączenia każdej kontroli z bieżącym instruktażem dla pracowników kontrolowanych.

4. Kontrole planowe przeprowadzane są zgodnie z planem kontroli opracowanym przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.

5. Dyrektor, zależnie od potrzeb, może powołać komisje i zlecić jej przeprowadzenie okresowych i doraźnych kontroli w działach Ośrodka Kultury określając przedmiot i zakres kontroli.

 

Rozdział X

 

Postanowienia końcowe

§ 37.

 

1.      W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Złejwsi  Małej oraz jednostkach podległych obowiązują następujące akty prawne:

a)     Statut GOKiS.

b)     Regulamin Organizacyjny.

c)Regulamin Pracy.

d)     Regulamin Wynagradzania.

e)     Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych.

2.       Zmiany w Regulaminie organizacyjnym GOKiS dokonywane są w trybie obowiązującym dla jego ustalenia.

 

§ 38.

 

Na podstawie regulaminu organizacji wewnętrznej Dyrektor opracowuje szczegółowe zakresy czynności dla poszczególnych stanowisk pracy.

 


§ 39.

 

Wszyscy pracownicy, którzy z tytułu czynności zawodowych maja powierzane mienie Gminnego Ośrodka  Kultury i Sportu, winni złożyć odpowiednie oświadczenia o odpowiedzialności materialnej.

 

§ 40.

 

Niniejszy regulamin może być zmieniany przez Dyrektora Domu Kultury po zasięgnięciu opinii i zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Zławieś Wielka.

 

§ 41.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 marca 2012 r. 

 

 

       Zatwierdził

 

 

 

Wójt Gminy

Zławieś Wielka

Dyrektor Gminnego Ośrodka

Kultury i Sportu

w Złejwsi Małej

Załącznik - zarządzenie ws. regulaminu