Przejście do sekcji:

Aktualności

 

AKTUALNOŚCI

 

23 lutego 2010 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej złożył w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu wniosek o dofinansowanie Projektu systemowego „Zadbaj dzisiaj o lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

24 lutego 2010 roku Uchwałą Nr XXXII/193/2010 Rada Gminy Zławieś Wielka przyjęła Gminny Program Aktywności Lokalnej „ Zadbaj dzisiaj o lepsze jutro” na lata 2010 – 2013.

12 maja 2010 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu poinformował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej, iż  złożony wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu systemowego pt. „Zadbaj dzisiaj o lepsze jutro” spełnia wszystkie kryteria formalne i merytoryczne.

7 czerwca 2010 roku 13 osób biorących udział w Projekcie systemowym pt. „Zadbaj dzisiaj o lepsze jutro” rozpoczęły szkolenia zawodowe: gastronomia, opiekunka dla dzieci, spawacz w Stowarzyszeniu Partnerstwo Społeczne w Toruniu ul. Stokrotkowa 22.

17 czerwca 2010 roku Wójt Gminy Zławieś Wielka Tadeusz Smarz podpisał aneks do umowy ramowej Projektu systemowego pt. „Zadbaj dzisiaj o lepsze jutro” z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu reprezentowanym przez Dorotę Wróblewską Dyrektora ROPS w Toruniu.

5 lipca 2010 roku Zarządzeniem Wójta Gminy Zławieś Wielka Nr 27/2010 zostało udzielone pełnomocnictwo panu Rafałowi Żelazek – zastępcy wójta do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Zławieś Wielka/ Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej  w zakresie realizacji Projektu systemowego pt. „Zadbaj dzisiaj o lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Pełnomocnictw ważne jest do dnia 31 grudnia 2013 roku.

6 sierpnia 2010 roku 7 osób biorących udział w Projekcie systemowym pt. „Zadbaj dzisiaj o lepsze jutro” skierowanych zostało do Klubu Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu Partnerstwo Społeczne w Toruniu ul. Stokrotkowa 22.

 

6 września 2010 roku 12 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu naszej gminy zakończyło udział w  szkoleniach zawodowych odbywających się w Stowarzyszeniu Partnerstwo Społeczne w Toruniu - odbyły się trzy rodzaje szkoleń zawodowych:

  • Opiekunka dziecięca
  • Gastronomia
  • Spawacz

W ramach Centrum Integracji Społecznej odbyły się  również następujące zajęcia:

  • Warsztaty integracyjne
  • Doradztwo zawodowe
  • Trening interpersonalny

 

2 października 2010 roku  w ramach Programu Aktywności Lokalnej i działań o charakterze środowiskowym uczestnicy Centrum Integracji Społecznej i Klubu Integracji Społecznej wyjechali  na „Barbarkę”, gdzie przy ognisku odbywały się gry i zabawy integracyjne. Nasi Beneficjenci mogli skorzystać z parku linowego, zapewnione były ciepłe napoje i pieczona kiełbasa. Uwieńczeniem dnia był wyjazd do kina na seans filmowy w 3D.

 

29 listopada 2010r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Złejwsi Małej odbyło się seminarium końcowe projektu „Zadbaj dzisiaj o lepsze jutro”, podsumowujące realizację zadań związanych z projektem. Uczestnikom szkoleń wręczono małe upominki.

Podczas spotkania ukazano  stopień realizacji projektu poprzez prezentację zrealizowanych zadań przez GOPS, opis i podsumowanie przeprowadzonych szkoleń przez Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne w Toruniu oraz prezentację zdjęć wykonanych beneficjentom projektu w trakcie szkoleń.  Każdy z uczestników miał okazję wyrazić swoje odczucia związane z uczestnictwem w tego typu szkoleniach. 

29 kwietnia 2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji projektu systemowego „Zadbaj dzisiaj o lepsze jutro”  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Wniosek o dofinansowanie został złożony przez GOPS do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu i oczekuję na ocenę merytoryczną projektu.

11 lipca 2011 roku 15 osób biorących udział w Projekcie systemowym pt. „Zadbaj dzisiaj o lepsze jutro” rozpoczęło szkolenia zawodowe na wózki widłowe, rękodzieło/stylizacja i wizaż. W ramach Programu Aktywności Lokalnej 10 osób uczestniczy w zajęciach psychoterapeutycznych i komputerowych.