Przejście do sekcji:

Program Aktywności Lokalnej

 

Gminny Program Aktywności Lokalnej
„Zadbaj dzisiaj o lepsze jutro" 
na lata 2010 - 2013 
 
 
 
I.      Wstęp

Gminny Program Aktywności Lokalnej „Zadbaj dzisiaj o lepsze jutro” jest dokumentem uzupełniającym zapisy zawarte w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zławieś Wielka na lata 2008 – 2016.

Ponadto stanowi część projektu systemowego, przygotowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII – promocja integracji społecznej.

Program Aktywności Lokalnej jest dokumentem inaugurującym proces programowych działań służących kształtowaniu warunków sprzyjających powstawaniu więzi społecznych na terenie gminy Zławieś Wielka.

Kluczowym wyzwaniem jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego  poszczególnych osób i grup społecznych.

Przyjęte w Programie Aktywności Lokalnej koncepcje są zgodne z założeniami zawartymi

w ogólnopolskich dokumentach strategicznych takich jak:

 • Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015
 • Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski
 • Strategia Polityki Społecznej na lata 2007 - 2013
 • Narodowa Strategia Rozwoju na lata 2007-2013
 • Narodowa Strategia Spójności na lata 2007 - 2013
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013
 • Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004r.

W dokumentach tych zakłada się realizację działań służących rozwojowi społeczno - gospodarczemu, a co za tym idzie podniesienie poziomu i jakości życia obywateli.  

Program skierowany jest do osób w ramach konkretnego środowiska lub członków danej społeczności. Oznacza to, że w ramach programu można prowadzić działania aktywizacyjne adresowane do osób mieszkających na pewnej przestrzeni, obejmującej obszar gminy Zławieś Wielka : sołectwa, osiedla, wsi. Może to być środowisko grupy zawodowej lub społecznej, mieszkańców bloku czy nawet rodzin mieszkających w okolicy.

 Program Aktywności Lokalnej jest zgodny z podstawowymi zasadami życia społecznego, w szczególności z zasadą pomocniczości, partycypacji społecznej i współodpowiedzialności. Program Aktywności Lokalnej stwarza szanse na wzrost zaangażowania mieszkańców w rozwiązywanie lokalnych problemów społecznych. Ponadto umożliwia zwiększenie kompetencji kluczowych i zawodowych mieszkańców gminy Zławieś Wielka.

Priorytetowe działania przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu zgodnie z w/w dokumentami powinny być ukierunkowane na:

 • ograniczenie obszarów skrajnego ubóstwa
 • rozbudowanie świadczeń wspierających aktywność
 • promocję działań prospołecznych
 • wspieranie różnych form aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej mieszkańców gminy, w szczególności klientów pomocy społecznej
 • wspieranie lokalnych inicjatyw obywatelskich
 • zwiększenie aktywności lokalnych instytucji i organizacji oraz podejmowanie przez nie współpracy na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów

II.     OBSZAR DZIAŁANIA PROGRAMU

Gmina Zławieś Wielka położona jest w centrum województwa kujawsko – pomorskiego , w powiecie toruńskim. Gmina liczy 12.175 mieszkańców. Obejmuje obszar 17.753 ha, w jej skład wchodzi 18 sołectw, w tym 25 miejscowości. Liczba uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy 1.520 ( w tym 75 dzieci uczęszcza do Przedszkola ). Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy to 656 osób. Ze świadczeń rodzinnych korzysta 955 rodzin. Z pomocy społecznej korzysta 284 rodziny. Jako powody korzystania z pomocy społecznej wskazuje się :

- ubóstwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka  choroba,

przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawczej, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub  ekologicznej.

Na terenie gminy są Ochotnicze Straże Pożarne, placówki służby zdrowia, Koła Gospodyń Wiejskich, Klub Honorowych Dawców Krwi, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Posterunek Policji, Gminny Ośrodek Kultury w Złejwsi Małej, Przedszkole Gminne w Złejwsi Małej, biblioteki publiczne, świetlice terapeutyczne i wiejskie, szkoły podstawowe i gimnazja oraz  inne organizacje pozarządowe.

 III.   Cele  programu  

Głównym celem Programu Aktywności Lokalnej „Zadbaj dzisiaj o lepsze jutro” jest rozwój społeczny poprzez aktywizowanie lokalnej społeczności ze szczególnym uwzględnieniem środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym i tym samym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Zwiększenie aktywnych form integracji społecznej wśród mieszkańców gminy Zławieś Wielka, w szczególności grup marginalnych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w każdej sferze życia społecznego.

Cele szczegółowe Programu Aktywności Lokalnej:

 1. zwiększenie wiedzy na temat potrzeb, problemów grup i społeczności lokalnej
 2. zapobieganie marginalizacji osób i rodzin poprzez wyrównywanie szans dla grup marginalizowanych m.in. osób długotrwale bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych, osób starszych, młodzieży  która nie kontynuuje nigdzie edukacji itp.
 3. zmniejszenie obszarów ubóstwa społecznego
 4. wypracowanie modelu działań środowiskowych opartych na współdziałaniu różnych instytucji i organizacji oraz mieszkańców gminy
 5. prowadzenie działań o charakterze informacyjnym, edukacyjnym, aktywizującym i integracyjnym
 6. zwiększenie aktywności mieszkańców oraz ich świadomości obywatelskiej
 7. zapewnienie konstruktywnego spędzania czasu przez dzieci i młodzież, osoby niepełnosprawne i członków rodzin
 8. zwiększenie kompetencji społecznych i zawodowych, w szczególności w przypadku osób pozostających poza rynkiem pracy
 9. promowanie postaw prospołecznych
 10. powstanie silnych i zintegrowanych społeczności lokalnych

IV.   Kierunki działań

Cele programu realizowane będą poprzez podejmowanie następujących działań:

 1. promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, ekologicznym, społecznym i turystycznym
 2. promowanie i wspieranie projektów, w tym także realizowanych w partnerstwie
 3. współdziałanie instytucji samorządowych z instytucjami pozarządowymi i lokalną społecznością
 4. wspieranie organizacyjne oraz finansowe lokalnych inicjatyw
 5. wspieranie lokalnych liderów
 6. umożliwienie dostępu do informacji i konsultacji
 7. organizowanie i wspieranie rozwoju edukacji społecznej wolontariatu, grup samopomocowych, edukacyjnych i innych
 8. organizowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych
 9. badanie potrzeb i problemów mieszkańców
 10. poszukiwanie alternatywnych środków na finansowanie lokalnych inicjatyw z innych źródeł niż dochody własne Gminy Zławieś Wielka
 11. wspieranie rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych
 12. inne wynikające z aktualnych potrzeb i zgodne z celami programu

V.   Założenia programu :

 1. otwartość instytucji publicznych na potrzeby środowiska lokalnego
 2. współpraca instytucji i służb
 3. angażowanie lokalnej społeczności w realizacji celów i kierunków działań
 4. kierowanie działań w pierwszej kolejności do osób, grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym
 5. podejmowanie działań wielokierunkowych

VI.   Odbiorcy programu :

Program Aktywności Lokalnej skierowany jest do:

 1. poszczególnych społeczności lokalnych, czyli osób mieszkających na pewnej przestrzeni obejmującej obszar gminy Zławieś Wielka : sołectwo, osiedle, mieszkańcy bloku, kilku rodzin mieszkających w okolicy. Może to być środowisko grupy zawodowej lub społecznej.
 2. osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia – czyli różnych grup społecznych, w świetle zdiagnozowanych potrzeb.

VII.   Metody pracy wykorzystywane do realizacji programu

Ze względu na specyfikę, jak też różnorodność występujących problemów społecznych, Program Aktywności Lokalnej będzie realizowany poprzez przygotowywane projekty działań skierowane do konkretnych osób i grup.

W ramach programu przewiduje się zastosowanie:

 1. środowiskowej pracy socjalnej - działania realizowane przez pracownika socjalnego, mające na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi, w tym z wykorzystaniem kontraktu socjalnego
 2. instrumentów aktywnej integracji- szereg instrumentów aktywizacyjnych z zakresu aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej o której mowa w zasadach przygotowania, realizacji rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013,
 3. działań o charakterze środowiskowym– inicjatywy integrujące obejmujące między innymi, badania, opracowania, analizy, edukację społeczną i obywatelską, spotkania konsultacje, debaty, organizowanie i inspirowanie do udziału mieszkańców w imprezach i spotkaniach w szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, ekologicznym i turystycznym
 4. metody pracy z rodziną Konferencja Grupy Rodzinnej (KGR) – jest metodą pracy z rodziną.  Metoda polega na spotkaniu w którym uczestniczy jak największa liczba członków rodziny, by podjąć próbę rozwiązania problemu, jaki się w niej pojawił. Głównym celem konferencji jest stworzenie planu, który ma doprowadzić do rozwiązania problemu

VIII.   Przewidywane efekty programu

 1. integracja społeczności lokalnej i grup społecznych
 2. zdiagnozowanie potrzeb i problemów oraz planowanie i realizowanie zadań w odpowiedzi na realne potrzeby
 3. skuteczniejsze i efektywniejsze wykorzystywanie istniejących zasobów
 4. podwyższenie jakości realizowanych działań środowiskowych oraz inicjowanie nowych form i metod pracy
 5. stworzenie płaszczyzny sprzyjającej angażowaniu się w życie lokalnej społeczności
 6. wzrost poczucia przynależności do danej społeczności i odpowiedzialności za procesy w niej zachodzące
 7. wzrost zaangażowania instytucji oraz organizacji pozarządowych w zakresie podejmowania działań środowiskowych
 8. wzmocnienie istniejących grup lokalnych i stworzenie warunków do tworzenia nowych grup
 9. realizacja projektów inicjowanych i współorganizowanych przez lokalne społeczności
 10. przywrócenie i zintegrowanie osób wykluczonych społecznie poprzez aktywizację społeczną i zawodową
 11. stały monitoring potrzeb środowiska lokalnego
 12. aktywizacja osób wykluczonych,
 13. poprawa funkcjonowania osób wykluczonych w społeczeństwie
 14. zwiększenie poczucia własnej wartości uczestników programu
 15. zwiększenie świadomości  społecznej
 16. rozwój twórczego myślenia i działania

IX.   Realizatorzy

Realizatorami zadań programu są:

 1. Urząd Gminy Zławieś Wielka
 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zławieś Wielka
 3. Placówki edukacyjne, oświatowe, kulturalne i sportowe
 4. Organizacje pozarządowe i kościelne
 5. Policja
 6. Placówki służby zdrowia
 7. Lokalni przedsiębiorcy
 8. Pozostałe jednostki organizacyjne gminy i pomocnicze

X.   Finansowanie programu

Realizacja zadań programu może być finansowana:

 1. ze środków funduszy strukturalnych – Program Operacyjny Kapitał Ludzki – projekty systemowe dla ośrodków pomocy społecznej
 2. ze środków własnych budżetu samorządu terytorialnego
 3. środków własnych podmiotów zaangażowanych w działania w ramach poszczególnych podprogramów aktywności lokalnej
 4. ze środków pochodzących od sponsorów

XI.   Monitoring i ewaluacja programu

Monitoring i ewaluacja będą prowadzone na bieżąco przez realizatorów programu, w szczególności przez koordynatorów odpowiedzialnych za realizację szczegółowych programów aktywności lokalnej. Proces ten ma na celu obserwowanie zmian ilościowych i jakościowych. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w realizacji zamierzonych działań nastąpi ich bieżące korygowanie.