Przejście do sekcji:

Dofinansowania Gminy

Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Złejwsi Wielkiej

ocSCdTRAkrAAAAAASUVORK5CYII=

29 grudnia 2017 r. została podpisana umowa nr WP-II-B.433.3.66.2017 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Złejwsi Wielkiej” nr RPKP.03.05.01-04-0045/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 340 586,90 zł

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych: 255 236,30 zł

Dofinansowanie: 191 427,22 zł (75,00%)

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Złejwsi Wielkiej, obiekt należący do jednostki samorządu terytorialnego.

Cel główny projektu wspiera realizację celów określonych w Działaniu, tj. zwiększona zostanie efektywność energetyczna budynku użyteczności publicznej o 51,7%.

Cele szczegółowe:

  • polepszenie stanu środowiska naturalnego,
  • polepszenie zdrowia mieszkańców gminy, ich jakości życia,
  • obniżenie kosztów związanych z ogrzewaniem budynku użyteczności publicznej,
  • poprawienie estetyki i komfortu użytkowania,
  • dostosowanie budynku wymogów norm izolacyjności cieplnej.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „BUDMONT” Jarosław Zieliński z siedzibą ul. Miodowa 8, 87-800 Włocławek.