Przejście do sekcji:

Dofinansowania Gminy

Projekt "Regionalizacja poznajemy swoją historię"

Niezwykłe zajęcia w Łążynie - zdjęcia

Wczoraj (16.01) w Szkole Podstawowej w Łążynie odbyły się nietypowe zajęcia. Podczas lekcji w ramach projektu „Regionalizacja – poznajemy swoją historię” uczniowie mieli okazję poznania technik i sztuki lepienia z gliny. Zajęcia obfitowały w wiele ciekawych historii, pokazów jak również dały dzieciom możliwość stworzenia swoich pierwszych dzieł sztuki.  Te niezwykle ciekawe zajęcia przeprowadził Tomasz Poraziński, garncarz  z Koronowa, który jak sam przyznał jest już „gatunkiem na wymarciu”, bowiem osób trudniących się w tym fachu zostało już w Polsce tylko 26.

 

Rusza projekt - „Regionalizacja – poznajemy swoją historię”

W dniu 24 października br. w Szkole Podstawowej w Łążynie odbyło się spotkanie organizacyjne, na które zostali zaproszeni dyrektorzy szkół podstawowych z terenu Gminy Zławieś Wielka wraz z przewodniczącymi samorządów uczniowskich. Zebranych gości przywitał Jan Surdyka Wójt Gminy Zławieś Wielka oraz Pan Bogusław Ziółkowski Dyrektor Szkoły w Łążynie, po krótkim wprowadzeniu głos zabrał Piotr Grodzki – Koordynator Projektu, który przedstawił główne cele oraz założenia projektowe (więcej informacji poniżej oraz w załączonej prezentacji multimedialnej).

Po części teoretycznej zebrani goście mieli okazję spróbować potraw tradycyjnych, tj. chleba pieczonego metodą tradycyjną przez mieszkankę miejscowości Łążyn wraz ze smalcem oraz innymi dodatkami. Podczas spotkania Pan Andrzej Walczyński oraz Pan Bogusław Ziółkowski zaprezentowali kilka ciekawych informacji ze swoich zbiorów historycznych, była to jednak namiastka tego, co będzie nas czekać w trakcie realizacji projektu „Regionalizacja – poznajemy swoją historię”

Gmina Zławieś Wielka w dniu 10 października 2011r. podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 46 385,00zł.

Projekt polega na przekazaniu wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu dziedzictwa historycznego, kulturalnego i geograficznego, realizacja projektu  wynika z problemów dostrzeżonych podczas prowadzonych zajęć dodatkowych w Szkole Podstawowej w Łążynie.

Uczniowie z jednej strony wykazują elementarny brak wiedzy o historii, tradycjach i zasobach kulturowych własnego środowiska lokalnego, z drugiej strony niezwykle aktywnie uczestniczą w dodatkowych zajęciach. Z badań, jakie zostały przeprowadzone wynika, że 80% uczniów nie zna historii swojej miejscowości.

Uczniowie podczas projektu będą mieli możliwość dowiedzieć się m.in. jak wyglądał strajk ich rówieśników przeciw germanizacji oraz samodzielnie spróbują prac, jakie wykonywali ich dziadkowie.

Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą uczniowie szkół podstawowych z klas 4-6 z Gminy Zławieś Wielka. Zakłada się objęcie działaniami grupę 250 uczniów z 7 szkół znajdujących się na terenie gminy. Wybranych zostanie 10 grup po 25 osób. Z uwagi na ilość oddziałów zdecydowano, że w Szkołach Podstawowych w Złejwsi Wielkiej, Górsku oraz Rzęczkowie zostaną utworzone po 2 grupy 25 osobowe, w mniejszych oddziałach tj. Łążynie, Siemoniu, Przysieku, Czarnowie utworzone zostanie po jednej grupie 25 osobowej.

Opiekunami projektu będą:

Koordynator projektu –
Piotr Grodzki 56 674 13 12 – Urząd Gminy Zławieś Wielka

Merytoryka Projektu –
Andrzej Walczyński, Bogusław Ziółkowski

Rezultaty Projektu:

-          Minimum 200 osób nabędzie umiejętność praktyczną wyrabiania gliny – metoda pomiaru test praktyczny.

-          18 osób nabędzie praktyczną umiejętność w zakresie korzystania z kompasów oraz map topograficznych – metoda pomiaru test praktyczny

-          Pobudzenie postaw pro-patriotycznych wśród (minimum) 200osób

-          Wzrost świadomości nt. współpracy i współdziałania u 18 (minimum) uczestników rajdu – metoda pomiaru karty obserwacji.

-          300 egz. Publikacji

-          30 sztuk płyt CD, na których znajdują się rozszerzone informacje dotyczące publikacji

-          Minimum 200 uczniów przeszkolonych na zajęciach teoretycznych i warsztatowych

-     Minimum 20 osób weźmie udział w rajdzie rowerowym.

Piotr Grodzki
Urząd Gminy Zławieś Wielka
ds. promocji gminy i funduszy UE

 

„Regionalizacja – poznajemy swoją historię” w ramach priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich pod nazwą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.

Zbadaj swoją wiedzę o naszej gminie - ankieta

 

Zapraszamy do  sprawdzenia swojej wiedzy nt. historii Gminy Zławieś Wielka. W załączeniu prezentujemy ankiety, które wypełniała młodzież szkolna w klasach 4-6 w Łążynie .  Wszystko odbywało się w ramach przygotowania do projektu „Regionalizacja”. Zgodnie z przewidywaniami wyniki badań dały jasną odpowiedź, że edukacja o historii regionu jest konieczna.

 

Na podstawie analizy ankiety pt. „Moja Mała Ojczyzna” otrzymano następujące wnioski:

1.       Bardzo słaba znajomość historii regionu, w której mieszkają uczniowie. Prawie 80% badanych uzyskało wynik niedostateczny lub mierny.

2.       Jedynie 20% badanych w sposób dostateczny zna historię regionu

3.       Średnie wyniki wszystkich klas były do siebie zbliżone i oscylowały wokół 6pkt.,

4.        Po szczegółowej analizie można uznać, że dobra jest znajomość miejscowości z terenu gminy Zławieś Wielka (zad.1 ). Problemy sprawiły zadania 2,3,4. W zad.3, wynika, że uczniowie nie znają zabytków z najbliższej okolicy, co również potwierdzają wyniki zadania 6. Tu najczęściej wskazywano dwór w Skłudzewie. Tylko kilka osób podjęło się próby wyjaśnienia pochodzenia nazwy miejscowości z terenu gminy Zławieś Wielka.

 

Badania opracowali: Andrzej Walczyński i Bogdan Ziółkowski

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Wróć