Przejście do sekcji:

Dofinansowania Gminy

Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Czarne Błoto i Gutowo

0+O2GqrIY9IbImIiIiIiIiIiDwcotgSEREREREREelARLElIiIiIiIiItKBiGJLRERERERERKQDEcWWiIiIiIiIiEgHIootEREREREREZEORBRbIiIiIiIiIiIdiCi2REREREREREQ6EFFsiYiIiIiIiIh0IP8f0xRDlBCejpgAAAAASUVORK5CYII=

28 września 2018 r. została podpisana Umowa nr WP-II-B.433.4.4.2018 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Czarne Błoto i Gutowo” nr RPKP.04.06.01-04-0005/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku dla Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałania 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 3 888 266,51 zł

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych: 3 162 145,95 zł

Dofinansowanie: 2 687 824,03 zł (85,00%)

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej, odgałęzień bocznych oraz przewodów tłocznych wraz z przepompowniami ścieków w miejscowościach Czarne Błoto i Gutowo.

Cel główny projektu wspiera realizację celu określonego w Działaniu, tj. zwiększony zostanie odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych.

Cele szczegółowe:

  • uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie sołectwa Czarne Błoto, w Gminie Zławieś Wielka,
  • poprawa warunków życia i stanu zdrowia mieszkańców gminy,
  • poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy Zławieś Wielka,
  • podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Gminy,
  • rozwój budownictwa mieszkaniowego,
  • zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej.

Wykonawca: Rollstick Toruń sp. z o.o. z siedzibą ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń.