Przejście do sekcji:

Dofinansowania Gminy

Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Gminnego w Złejwsi Małej

BdRRxdM0j4QLAAAAAElFTkSuQmCCAA==

15 grudnia 2017 r. została podpisana Umowa nr WP-II-C.433.6.62.2017 o  dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Gminnego w Złejwsi Małej” Nr  RPKP.06.04.02-04-0004/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Całkowita wartość projektu: 1 013 345,53 zł

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych: 1 011 131,53 zł

Dofinansowanie: 536 910,84 zł (53,10% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych)

Przedmiotem projektu jest wykonanie robót związanych z rozbudową oraz przebudową starszej części przedszkola dla uzyskania wielkości przedszkola 5-cio oddziałowego - zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych o 25 miejsc. Ponadto pełna termomodernizacja starszej części budynku oraz likwidacja drewnianej pergoli.

Cel główny projektu wspiera realizację celów określonych w Działaniu, tj. uzyskany zostanie lepszy dostęp do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dzięki realizacji projektu nastąpi zmniejszenie dysproporcji w dostępie do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Zławieś Wielka i poprawa szans edukacyjnych dla dodatkowych 25 dzieci w wieku przedszkolnym.

Wykonawca inwestycji: KWK Construction Sp. z o.o., ul. Produkcyjna 15, 85 -792 Bydgoszcz.

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Przedszkole
 • Przedszkole
 • Przedszkole
 • Przedszkole
 • Przedszkole
 • Przedszkole
 • Przedszkole
 • Przedszkole
 • Przedszkole
 • Przedszkole
 • Przedszkole
 • Przedszkole