Urząd Gminy Zławieś Wielka

Nagłówek

Ułatwienia dostępu

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Menu

Menu

Menu

Treść strony

Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego. Plan miejscowy uchwalany jest przez radę gminy. Podjęcie przedmiotowej uchwały poprzedzone jest jedna stosowną procedurą planistyczną, którą rozpoczyna podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego. Ta ostatnia zwana jest uchwałą intencyjną, bowiem wyraża dopiero intencję, zamiar sporządzenia planu miejscowego. Wyłączną inicjatywę uchwałodawczą w zakresie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego posiada rada gminy. Podmiotem mogącym wnosić o sporządzenie planu miejscowego jest wójt/burmistrz/prezydent miasta. Ostatnie oznacza, że wniosek o sporządzenie planu miejscowego nie może obligować żadnego z organów gminy do wszczęcia procedury planistycznej. W procedurze sporządzania planu miejscowego co do zasady nie obowiązują także przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Rada gminy posiadając autonomię w przesądzaniu o sporządzaniu planu miejscowego, nie jest związana żadnymi wnioskami dotyczącymi prośby o sporządzenie planu miejscowego. Podjęcie natomiast uchwały intencyjnej prowadzi do rozpoczęcia prac planistycznych które obejmują: 1) zawiadomienie w prasie miejscowej, przez obwieszczenie oraz sposób zwyczajowo przyjęty o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego i możliwości składania wniosków; 2) zawiadomienie organów i instytucji właściwych do opiniowania i uzgadniana projektu planu miejscowego o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego; 3) zebranie wniosków i ich rozpatrzenie; 4) przygotowanie projektu planu miejscowego) 4) wystąpienie o opinie o projekcie planu miejscowego do stosownych organów i instytucji 5) wystąpienie o uzgodnienie projektu planu miejscowego do stosownych organów i instytucji ;6) ewentualna korekta projektu planu miejscowego w związku z negatywnym stanowiskiem organów i instytucji; 7) wystąpienie o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych lub leśnych na cele nierolne lub nieleśne (do właściwego Ministra lub Marszałka Województwa, po wcześniejszym zasięgnięciu opinii właściwej Izby Rolniczej); 8) zawiadomienie o wyłożeniu i wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu miejscowego wraz ze zorganizowaniem dyskusji publicznej i umożliwieniem składania uwag; 9) rozpatrzenie złożonych uwag; 10) ewentualne korekta projektu planu miejscowego w związku ze złożonymi uwagami – i w związku z tym ostatnim ponowienie czynności proceduralnych; 11) przekazanie przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta projektu planu miejscowego radzie gminy do uchwalenia; 12) podjęcie przez radę gminy stosownej uchwały; 13) przekazanie uchwalonego planu miejscowego do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 14) przekazanie planu miejscowego wraz z dokumentacją prac planistycznych Wojewodzie – który dokonuje oceny zgodności planu miejscowego i toku prac planistycznych pod względem zgodności z przepisami prawnymi. Określona procedura sporządzania planu miejscowego skutkuje faktem, iż ustawodawca nie wskazał w żaden sposób ram czasowych kiedy plan miejscowy musiałby być uchwalony.

Wejście w życie planu miejscowego wywołuje skutki jak inne akty prawa powszechnie obowiązującego (np. ustawy). Plan miejscowy rozstrzyga nie tylko o przeznaczeniu terenu, lecz także przede wszystkim o wskaźnikach i parametrach urbanistycznych oraz innych elementach ładu przestrzennego.

 

Istotnym dla sporządzanie planu miejscowego pozostaje także kierunek wyznaczony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, bowiem to właśnie to opracowanie determinuje możliwe określenie przeznaczenia terenu w planie miejscowym.

Banery

Kontakt

[obiekt mapy]
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
NIP: 956-18-57-719, REGON: 000547112
 
Dane do faktury: Gmina Zławieś Wielka,
ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
NIP: 879 246 99 51

tel/fax.: 56 678 09 13, tel.: 56 674 13 11

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek 7:00-15:15
wtorek: 8:00-16:15
piątek 7:00-14:00

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny..