Przejście do sekcji:

Statut

STATUT
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU
W ZŁEJWSI MAŁEJ

I. Postanowienia ogólne

§ 1.


1. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej, zwany w dalszej części „Ośrodkiem Kultury i Sportu”, jest samorządową instytucją kultury.
2. Ośrodek Kultury i Sportu działa na podstawie:
a. ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn.zm.),
b. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

c. niniejszego statutu.


§ 2.


1. Organizatorem Ośrodka Kultury i Sportu jest Gmina Zławieś Wielka.
2. Z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych do kompetencji Rady Gminy, funkcje organizatora wykonuje Wójt Gminy Zławieś Wielka.


§ 3.


Gminny Ośrodek Kultury i Sportu posiada osobowość prawną i status samodzielnej jednostki organizacyjnej.


§ 4.


Siedzibą Ośrodka Kultury i Sportu jest Zławieś Mała, ul. Topolowa 6, a terenem działania jest Gmina Zławieś Wielka.
 

II. Cele i przedmiot działania


§ 5.


1. Ośrodek Kultury i Sportu prowadzi wielokierunkową działalność w dziedzinie wychowania, edukacji oraz upowszechniania kultury i sportu.
2. Podstawowym celem Ośrodka Kultury i Sportu jest pozyskanie i przygotowanie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w kulturze i współtworzenie jej wartości oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą.


§ 6.


1.   Do podstawowych zadań Ośrodka Kultury i Sportu należy:
a. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
b. gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
c.  tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
d. tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego artystycznego,
e. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych i sportowych,
f.  kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze i sporcie,
g. prowadzenie zespołowych i indywidualnych form aktywności twórczej,
h. wspieranie i fachowa pomoc dla inicjatyw kulturalnych mieszkańców,
i.   współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz kultury, sztuki i sportu,
j.  koordynowanie działalności na terenie gminy w zakresie organizacji imprez kulturalno-sportowych
k. współpraca z Gminną Biblioteką w Złejwsi Małej w zakresie popularyzacji książki i czytelnictwa (wystawy, kiermasze, konkursy itp.),

2.   Zadania określone w ust. 1 Ośrodek Kultury i Sportu realizuje w szczególności poprzez:
a. prowadzenie sekcji artystycznych i sportowych,
b. organizację imprez kulturalno-sportowych mających na celu popularyzację celów statutowych, a w szczególności: wieczorów literackich, koncertów, przeglądów, festiwali, rajdów, wycieczek, wystaw, konkursów w różnych dziedzinach sztuki i sportu oraz dyskotek,
c.  organizację wypoczynku letniego i zimowego,
d. utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo – rekreacyjnej,
e. popularyzację walorów rekreacji ruchowej.

3.   Ośrodek Kultury i Sportu może prowadzić, na zasadach określonych odrębnymi przepisami, działalność gospodarczą, z której przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów bieżącej działalności, w szczególności polegającej na:
a. wynajmowaniu pomieszczeń oraz obiektów sportowych na cele kulturalne, handlowe i usługowe oraz na doraźne potrzeby organizacji społecznych,
b. prowadzeniu małej gastronomii i drobnego handlu,
c.  prowadzeniu działalności wydawniczej,
d. organizowaniu na zlecenie innych podmiotów imprez rozrywkowych i kulturalno- sportowych,
e. prowadzeniu innej działalności usługowej ze sfery kultury.

4.   Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 3 nie może kolidować z realizacją zadań statutowych.
 


III. Zarządzanie i organizacja


§ 7.


Bezpośredni nadzór na działalnością Ośrodka Kultury i Sportu sprawuje Wójt Gminy Zławieś Wielka.


§ 8.


1.   Ośrodkiem Kultury i Sportu zarządza Dyrektor.
2.   Dyrektora Ośrodka Kultury i Sportu powołuje i odwołuje Wójt Gminy Zławieś Wielka, na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.


§ 9.


1.   Dyrektor Ośrodka Kultury i Sportu może za zgodą Wójta Gminy Zławieś Wielka powołać Radę Kultury jako swój organ doradczy.
2.   Szczegółowy tryb pracy Rady Kultury określa uchwalony przez nią regulamin.


§ 10.


Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
a.   kierowanie bieżącą działalnością,
b.   reprezentowanie Ośrodka Kultury i Sportu na zewnątrz,
c.   zarządzanie majątkiem Ośrodka Kultury i Sportu,
d.   zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
e.   wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń,
f.    ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego,
g.   sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności,
h.   występowanie, w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację bieżących zadań własnych.


§ 11.


1.   Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Ośrodka Kultury i Sportu upoważniony jest samodzielnie Dyrektor lub jego pełnomocnik działający w granicach pełnomocnictwa.
2.   Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzenie mieniem lub może spowodować powstanie zobowiązań finansowych do skuteczności oświadczenia woli wymagana jest kontrasygnata głównego księgowego.


§ 12.


Szczegółową organizację wewnętrzną Ośrodka Kultury i Sportu określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

 
IV. Gospodarka finansowa

§ 13.


1.   Ośrodek Kultury i Sportu prowadzi działalność finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn.zm.).
2.   Działalność statutowa Ośrodka Kultury i Sportu finansowana jest ze środków budżetu Gminy Zławieś Wielka oraz innych źródeł.
3.   Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka Kultury i Sportu stanowi roczny plan finansowy opracowany przez Dyrektora, z uwzględnieniem dotacji organizatora.


§ 14.


 1.   Ośrodek Kultury i Sportu, może w granicach obowiązujących przepisów, pobierać opłaty za niektóre swoje usługi oraz prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
2.   Dochody z opłat oraz z działalności gospodarczej przeznaczane są na cele statutowe Ośrodka Kultury i Sportu.


§ 15.


1.   Ośrodek Kultury i Sportu pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązań z uzyskiwanych przychodów.
2.   Przychodami Ośrodka Kultury i Sportu są: wpływy z prowadzonej działalności, w tym z opłat za usługi oraz ze sprzedaży składników majątku ruchomego a także najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje, darowizny i środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

V. Postanowienia końcowe

§ 16.


1.   Statut Ośrodka Kultury i Sportu nadaje uchwałą Rada Gminy w Złejwsi Wielkiej.
2.    Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

Załącznik nr 1       
do statutu
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej
 

GMINNE OBIEKTY I URZĄDZENIA
KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI
W ADMINISTRACJI GOKiS

1. Wiejski Dom Kultury w Górsku.
2. Świetlice wiejskie.
3. Boisko sportowe „Orlik” w Złejwsi Małej.
4. Wiejskie place zabaw.
5. Place rekreacyjne.
6. Szlaki rowerowe i piesze.
7. Inne obiekty przekazane w zarząd GOKiS.