Przejście do sekcji:

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w części północno-zachodniej i w części wschodniej miejscowości Zławieś Mała, gmina Zławieś Wielka oraz do sporządzenia prognozy

 

OGŁOSZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w części północno-zachodniej i w części wschodniej miejscowości Zławieś Mała, gmina Zławieś Wielka oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. 

 

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam
o przystąpieniu do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar działek położonych w części północno-zachodniej
i w części wschodniej miejscowości Zławieś Mała, gmina Zławieś Wielka (procedura wszczęta uchwałą nr XXXV/238/2010 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 września 2010r.) oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego.Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się
w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka, pok. nr 9. Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym  w Urzędzie i na adres Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej,
ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka, w terminie do dnia 18 stycznia 2011r. (włącznie).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Zławieś Wielka.

 

                                                                                                                       WÓJT GMINY

                                                                                                                            JAN SURDYKA