Przejście do sekcji:

Wydatki GOPS w 2004 roku

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Złejwsi Wielkiej w 2004 r. - łącznie wydatkowano kwotę 2.244.332,00 zł.UDZIELONE ŚWIADCZENIA – ZADANIA WŁASNE GMINY – łącznie 389.442,00 zł w tym:

 • na zasiłki okresowe (dotacja z budżetu wojewody) wydatkowano kwotę 66.315,00 zł, z pomocy skorzystało 165 rodzin,
 • na zasiłki jednorazowe celowe i specjalne celowe wydatkowano kwotę 90.000,00 zł, z pomocy skorzystało 270 rodzin,
 • na pomoc rzeczową w postaci posiłku wydatkowano kwotę 77.940,00 zł, z pomocy skorzystało 377 uczniów,
 • na wyprawkę szkolną dla 52 uczniów I klas wydatkowano kwotę 4.257,00 zł (dotacja z budżetu wojewody),
 • na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę w wysokości 150.930,00 zł, z pomocy skorzystało 172 rodziny.


UDZIELONE ŚWIADCZENIA – ZADANIA ZLECONE GMINIE - łącznie 1.854.901,00 zł w tym:
 • Świadczenia realizowane w okresie I – IV 2004 r. obowiązujące zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.):
  • zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne: kwota - 6.414,00 zł,
  • zasiłki stałe: kwota- 78.166,00 zł,
  • zasiłki stałe wyrównawcze: kwota - 32.555,00 zł,
  • zasiłki gwarantowane okresowe: kwota - 7.517,00 zł
  • macierzyńskie zasiłki okresowe i jednorazowe: kwota - 31.361,00 zł,
  • zasiłki okresowe: kwota - 918,00 zł,
  • składki społeczne: kwota 22.990,00 zł,
  • składki zdrowotne dla zasiłkobiorców pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych na kwotę 13.517,00 zł.

 • W okresie od V do XII 2004 r. w związku z wejściem w życie przepisów nowej ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) a wygaśnięciem przepisów ustawy dotychczas obowiązującej zadania zlecone gminie obejmują tylko pomoc w postaci zasiłków:
  • zasiłki stałe na które wydatkowano kwotę 66.492,00 zł, pomocy udzielono 37 rodzinom,
  • zasiłki celowe związane z pokryciem wydatków związanych z klęską żywiołową dla rolników – wydatkowano kwotę 14.262,00 zł, pomocy udzielono 57 osobom.


UDZIELONE ŚWIADCZENIA W POSTACI ZASIŁKÓW RODZINNYCH I OPIEKUŃCZYCH (realizowane od 1 maja 2004 r. na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.)
 • Łącznie wydatkowano kwotę 1.580.709,00 zł w tym na:
  • zasiłki rodzinne: kwota - 374.924,00 zł,
  • dodatek z tytułu urodzenia dziecka: kwota - 21.500,00 zł,
  • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: kwota- 236.794,00 zł,
  • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania: kwota- 17.828,00 zł,
  • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka: kwota- 509.759,00 zł,
  • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: kwota - 43.950,00 zł,
  • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego: kwota - 53.730,00 zł,
  • dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła: kwota - 28.600,00 zł,
  • dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła: kwota - 3.280,00 zł.

 • Świadczenia opiekuńcze:
  • zasiłek pielęgnacyjny: kwota - 125.424,00 zł,
  • świadczenia pielęgnacyjne: kwota - 164.920,00 zł.

drukuj całą stronę