Przejście do sekcji:

O Gminie

Położenie administracyjne i geograficzne

Gmina Zławieś Wielka położona jest w środkowej części województwa kujawsko -  pomorskiego, w powiecie toruńskim, zajmując obszar 178 km². Umiejscowiona jest  pomiędzy dwoma największymi ośrodkami województwa Toruniem i Bydgoszczą, w związku z czym wykazuje szereg cech zurbanizowanego obszaru podmiejskiego ...

Budowa geologiczna i surowce mineralne

Północną część gminy zajmuje wysoczyzna morenowa, zbudowana głównie ze skał plejstoceńskich: gliny zwałowej podścielonej serią piasków drobnoziarnistych oraz piasków ze żwirami wodnolodowcowymi. Miejscami występują płaty piasków i mułków, kemów, a także płaty iłów i mułków zastoiskowych. Wzdłuż cieków występują namuły piaszczyste z holocenu. Na północ od Łążyna występują plejstoceńskie piaski ze żwirami i głazy moren czołowych zlodowacenia północnopolskiego.

Rzeźba terenu i gleby

W środowisku przyrodniczym gminy można wyróżnić trzy podstawowe typy krajobrazu naturalnego: dno doliny, strefę zboczową i wysoczyznę morenową. Zaznacza się wyraźna różnica pomiędzy częścią północną i południową gminy. Charakteryzowany teren obniża się z północy na południe.

Warunki klimatyczne

W regionalizacji rolniczo-klimatycznej R. Gumińskiego (1948) obszar gminy znajduje się w dzielnicy bydgoskiej. Dzielnicę bydgoską charakteryzują opady o wielkości średnio 550 mm, ponad 100 dni z przymrozkami, czas zalegania pokrywy śnieżnej to 40-60 dni, okres wegetacji trwający od ok. 210 do 215 dni.

.