Przejście do sekcji:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

„Przebudowa drogi gminnej nr 101579C w m. Zarośle Cienkie – etap II ( od 0+000,00km do 0+470,00 km)"

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Dofinansowanie: 211 687  

Całkowita wartość : 605 323,71 zł

W ramach zadania wykonano konstrukcję nawierzchni jezdni – nawierzchnia bitumiczna, nawierzchnia z kruszywa,  pobocza gruntowe o szerokości 0,75m. Na początku oraz na końcu trasy odcinek będzie dowiązany wysokościowo do istniejącej nawierzchni.  Spływ wód odbywać się będzie zgodnie z istniejącym  zagospodarowaniem terenu. Ciąg drogi będzie obsługiwać ruch lokalny miejscowości Zarośle Cienkie  a także komunikacyjnie przydrożne miejscowości.

 

Wróć