Przejście do sekcji:

Projekt „POMOCNE DŁONIE”

Regionalny Projekt Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFS „Pomocne dłonie”

AGFZ5TM5DKG4AAAAAElFTkSuQmCC

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ogłasza nabór wniosków na: usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania realizowane ze środków projektu w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFS „Pomocne dłonie”

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania przysługują :

  1. osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona
  2. osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Pracownik socjalny GOPS w Złejwsi Wielkiej na podstawie wywiadu środowiskowego ustala zakres, okres i miejsce świadczenia usług opiekuńczych.  Usługi te realizowane będą w miejscu zamieszkania  przez opiekunki środowiskowe zatrudnione przez GOPS w Złejwsi Wielkiej. Sytuacja kandydatów, którzy złożą wniosek o usługi opiekuńcze zostanie przeanalizowana za pomocą kryteriów merytorycznych. Przyjęto, że  za spełnienie każdego z warunków, kandydat otrzyma przewidzianą punktację za kryteria ujęte w formularzu zgłoszenia uczestnictwa do projektu „Pomocne dłonie”. Osoby zainteresowane będą przyjmowane do projektu według ilości uzyskanych punktów, aż do wyczerpania limitu 12 miejsc.

Podstawą spełnienia kryterium jest :

- zamieszkanie na obszarze zdegradowanym

- wielokrotne wykluczenie społeczne

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

- niepełnosprawność sprzężona

- osoby z zaburzeniami psychicznymi

W przypadku uzyskania przez dwóch kandydatów  lub więcej takiej samej ilości punktów preferencyjnych, o kolejności na liście rankingowej rozstrzyga termin złożenia formularza rekrutacyjnego.

Wymagane dokumenty :

  1. ustny wniosek złożony do protokołu lub pisemny wniosek o przyznanie usług opiekuńczych
  2. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu
  3. kserokopia decyzji, odcinka otrzymania renty lub emerytury  z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku
  4. dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy lub rodziny
  5. orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli posiada)
  6. oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia uzasadniającego konieczność pomocy w formie usług opiekuńczych
  7. w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określi  pracownik socjalny
  8. rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego

Miejsce składania wniosków i udzielania informacji :

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej
tel. 56 674 – 39- 66 w godzinach przyjęć interesantów :
poniedziałek, środa, czwartek : 7.00- 15.15
wtorek,: 7.45- 16.00

 Piątek : 7.00 – 14.00

 

                                                                                                          Zdzisława Kozłowska