Przejście do sekcji:

Projekt „POMOCNE DŁONIE”

Regionalny Projekt Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFS „Pomocne dłonie” 

AGFZ5TM5DKG4AAAAAElFTkSuQmCC

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ogłasza nabór wniosków na: usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania realizowane ze środków projektu w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFS „Pomocne dłonie”. 

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania przysługują: 
• osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona; 
• osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. 

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 
Pracownik socjalny GOPS w Złejwsi Wielkiej na podstawie wywiadu środowiskowego ustala zakres, okres i miejsce świadczenia usług opiekuńczych. Usługi te realizowane będą w miejscu zamieszkania przez opiekunkę środowiskową zatrudnioną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej. 
Sytuacja kandydatów, którzy złożą wniosek o usługi opiekuńcze zostanie przeanalizowana za pomocą kryteriów merytorycznych. 
Przyjęto, że za spełnienie każdego z warunków, kandydat otrzyma przewidzianą punktację za kryteria ujęte w formularzu zgłoszenia uczestnictwa do projektu „Pomocne dłonie”. 
Osoby zainteresowane będą przyjmowane do projektu według ilości uzyskanych punktów. 

Podstawą spełnienia kryterium jest: 
• zamieszkanie na obszarze zdegradowanym; 
• wielokrotne wykluczenie społeczne; 
• znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności; 
• niepełnosprawność sprzężona; 
• osoby z zaburzeniami psychicznymi; 


W przypadku uzyskania przez dwóch kandydatów lub więcej takiej samej ilości punktów preferencyjnych, o kolejności na liście rankingowej rozstrzyga termin złożenia formularza rekrutacyjnego. 

Wymagane dokumenty: 
-ustny wniosek złożony do protokołu lub pisemny wniosek o przyznanie usług opiekuńczych 
-dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu 
-kserokopia decyzji, odcinka otrzymania renty lub emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku 
-dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy lub rodziny 
-orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli posiada) 
-oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia uzasadniającego konieczność pomocy w formie usług opiekuńczych 
-w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określi pracownik socjalny 
-rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego. 
Termin składania wniosków upływa z dniem 19 czerwca 2020r. (piątek) do godziny 12.00. 

Miejsce składania wniosków i udzielania informacji: 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej 
ul. Słoneczna 28, 
87-134 Zławieś Wielka 
tel. 56 674 – 39- 66, 
poniedziałek, środa, czwartek: 7.00- 15.15 
wtorek: 7.45- 16.00 
piątek: 7.00 – 14.00 

GOPS Zławieś Wielka 
15.06.2020r.