Przejście do sekcji:

Dofinansowania Gminy

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złejwsi Wielkiej Filia w Czarnowie

Podpisanie umowy na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Złejwsi Wielkiej Filia w Czarnowie

Dnia 27 sierpnia 2013 r. pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą podpisana została umowa w formie refundacji Projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złejwsi Wielkiej Filia w Czarnowie” w ramach Osi Priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, działanie 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013

Całkowita wartość projektu wynosi 428 205,85 zł

Całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach projektu wynoszą 356 598,25 zł

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 267 448,68 zł (75% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych)

Termin wykonania do 31.12.2014 r.

W ramach inwestycji przewidziano ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę okien oraz ocieplenie stropodachu.

Przetarg na wykonawcę

Wróć