Przejście do sekcji:

Regulamin

Regulamin strony internetowej Urzędu Gminy Zławieś Wielka

Regulamin określa prawa i obowiązki stron usługi świadczonej elektronicznie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej.

Opracowanie Regulaminu jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1219, z późn. zm.).

Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy z Administratorem na warunkach określonych w Regulaminie.

Spis treści

Rozdział 1. Postanowienia ogólne 
Rozdział 2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną 
Rozdział 3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną 
Rozdział 4. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną 
Rozdział 5. Ochrona danych osobowych 
Rozdział 6. Prawa autorskie 
Rozdział 7. Tryb postępowania reklamacyjnego, zmiany regulaminu 
Rozdział 8. Postanowienia końcowe 
Dodatkowe informacje o Plikach cookies 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

 1. Definicje
  Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:
 • Regulamin – niniejszy dokument;
 • Administrator – Wójt Gminy Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka, e-mail: ug@zlawies.pl tel. 56 674 13 11
 • Strona internetowa – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.zlawies.pl;
 • Użytkownik – osoba korzystająca ze Strony internetowej;
 • Urządzenie końcowe Użytkownika – telekomunikacyjne urządzenie końcowe zdefiniowane w art. 2 pkt 32 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.) wykorzystywane przez Użytkownika;
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze Stroną internetową; Pliki cookies zawierają m.in. adres Strony internetowej i czas przechowywania ich na Urządzeniu końcowym Użytkownika.
Charakter prawny Strony internetowej:
 • Strona internetowa jest prowadzona przez Administratora i stanowi jego własność;
 • Strona internetowa ma charakter informacyjny i promocyjny Administratora.

Rozdział 2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

Usługi oferowane przez Administratora za pośrednictwem Strony internetowej polegają na umożliwieniu bezpłatnego dostępu do materiałów zgromadzonych w związku z funkcjonowaniem Strony internetowej;

Rozdział 3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Do korzystania ze Strony internetowej niezbędne jest:
 • urządzenie posiadające dostęp do sieci Internet z zainstalowaną oraz prawidłowo skonfigurowaną i aktualną wersją przeglądarki internetowej z odpowiednio ustawioną opcją obsługi Plików cookies;
 • aktywne konto poczty elektronicznej (adres e-mail) w przypadku korzystania z niektórych formularzy internetowych.
Na Urządzeniu końcowym Użytkownika Strona internetowa zamieszcza Pliki cookies. Podmiotem uzyskującym dostęp do Plików cookies jest Administrator. Pliki cookies mogą być wykorzystywane przez podmioty trzecie współpracujące z Administratorem. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • dostosowania zawartości Strony internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • utrzymanie sesji Użytkownika, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Strony internetowej ponownie dokonywać logowania.
Administrator informuje, że ograniczenia stosowania Plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie internetowej.  Ta strona używa mechanizmu ciasteczek. Więcej informacji oraz przykład jego wyłączania dostępny jest np. na tej stronie. Zagrożenia związane ze świadczeniem usług i zabezpieczenia danych:
 • stosowane przez Administratora systemy i aplikacje zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych;
 • Użytkownik powinien być jednak świadomy, że korzystanie z usług świadczonych przez Administratora wymaga korzystania z publicznej sieci telekomunikacyjnej (Internetu), co wiąże się ze wzrostem ryzyka wystąpienia zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu.

Rozdział 4. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z zawarciem umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Zaprzestanie korzystania ze Strony internetowej oznacza rozwiązanie umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Administrator zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia Strony internetowej, bez podania przyczyn.

Rozdział 5. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:

 • Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Zławieś Wielka. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka, e-mailowo ug@zlawies.pl, telefonicznie 56 674 13 11
 • Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@zlawies.pl
 • Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO przetwarzane będą w celu wypełnienia przez administratora zadań określonych w przepisach szczególnych np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego z przepisów prawa.
 • Twoja dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.
 • Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Podania Twoich danych wymaga ustawa na podstawie, której działa administrator.
 • Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Więcej znajdziesz na stronie: http://bip.zlawies.pl/category/ochrona-danych-osobowych/

Rozdział 6. Prawa autorskie

Treści zamieszczone na Stronie internetowej udostępniane są bezpłatnie. Korzystanie przez Użytkowników z opublikowanych treści, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Administratora.
Przy czym oznaczone na Stronie internetowej treści jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, nie można wykorzystywać bez uprzedniej zgody Administratora.

Rozdział 7. Tryb postępowania reklamacyjnego, zmiany regulaminu

 1. Wszelkie sprawy dotyczące Strony internetowej powinny być przesyłane pod adres: ug@zlawies.pl
 2. Administrator zobowiązuje się usunąć w rozsądnym technicznie terminie nieprawidłowości w działaniu Strony internetowej w przypadku zgłoszenia ich przez Użytkownika.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 4. O treści zmian Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani przez umieszczenie na Stronie internetowej nowego brzmienia Regulaminu.
 5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym w informacji o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu.

Rozdział 8. Postanowienia końcowe

Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.

 

Zławieś Wielka, 01.07.2020