Przejście do sekcji:

Rewitalizacja

Ogłoszenie o konsultacjach

Wójt Gminy Zławieś Wielka

ogłasza konsultacje społeczne na potrzeby opracowania  

Programu Rewitalizacji Gminy Zławieś Wielka na lata 2016-2023 
 

Gmina Zławieś Wielka opracowuje Program Rewitalizacji na lata 2016-2023. Jest to bardzo ważny dokument, od którego zapisów będzie zależało to, na co zostanie wydana znacząca ilość środków UE przewidziana w okresie programowania 2014-2020 dla gminy.

Przedmiotem konsultacji jest analiza sytuacji społeczno-gospodarczej gminy Zławieś Wielka, obszarów wymagających wsparcia (tzw. zdegradowanych) oraz obszarów typowanych do rewitalizacji.   
Konsultacje będą prowadzone w okresie od 20 lipca 2016 r. do 10 sierpnia 2016 r., na obszarze gminy Zławieś Wielka, w formie badania ankietowego.

Konsultacje mają na celu zebranie od mieszkańców gminy Zławieś Wielka uwag, opinii i propozycji, które można zgłaszać poprzez:

  • wypełnienie Formularza uwag do diagnozy gminy, stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.. Formularz uwag – do pobrania poniżej,       
     
  • wypełnienie Kwestionariusza ankiety – do pobrania poniżej.

Wersje papierowe ww. formularzy są dostępne w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, biuro Nr 14 – na parterze.

Jednocześnie informujemy, iż dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 732 912 861, u p.  Elwiry Wilczyńskiej.

Wypełnione formularze można złożyć:

  1. drogą elektroniczną na adres ug@zlawies.pl,
  2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś   Wielka;
  3. bezpośrednio w sekretariacie urzędu gminy – pokój nr 23 na I piętrze.

                                                                                                                                Wójt Gminy
                                                                                                                             (-) Jan Surdyka