Przejście do sekcji:

Plan pracy Komisji

Plan Pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Zławieś Wielka na 2015 rok

 

I kwartał:

 1. Analiza projektu budżetu gminy Zławieś Wielka na rok 2015 z naciskiem na oświatę, kulturę i sport.

 2. Zapoznanie się z działalnością szkół podstawowych, gimnazjalnych, szkoły muzycznej oraz przedszkola gminnego – komisja wyjazdowa

 3. Zapoznanie się z działalnością Gminnych Domów Kultury i Sportu oraz bibliotek publicznych – komisja wyjazdowa

 4. Rozpatrzenie możliwości budowy nowego przedszkola lub rozbudowy obecnego oraz budowy żłobka publicznego w gminie Zławieś Wielka.

 5. Ocena aktualnego stanu placów zabaw dla dzieci (remonty, modernizacje, ogrodzenie, obsadzenie zielenią oraz utrzymanie czystości).

 

II kwartał:

 1. Spotkanie z Wójtem oraz Skarbnikiem gminy celem omówienia sytuacji finansowej szkół podstawowych, gimnazjalnych, szkoły muzycznej oraz przedszkola gminnego i sposobu ich finansowania.

 2. Ocena wykorzystania środków za 2014 rok na oświatę, kulturę i sport.

 3. Problematyka funkcjonowania placówek oświatowych polegająca na:

  - podniesieniu wyników w nauce dzieci, które uczęszczają do publicznych szkół na terenie gminy Zławieś Wielka (szkoły podstawowe i gimnazja)

  - wyrównaniu szans dzieci, które tego wymagają (poszukiwanie funduszy na ten cel)

  - spotkania z dyrektorami

 4. Rozpatrzenie informacji związanych z funkcjonowaniem niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego.

 5. Spotkanie z przedstawicielami klubów sportowych z terenu gminy Zławieś Wielka.

 6. Informacja dotycząca organizacji czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży w 2014 – 2015 roku w okresie wakacyjnym zimowym i letnim oraz podczas braku zajęć dydaktycznych.

 

III kwartał:

 1. Wizytacja i przegląd szkół oraz przedszkola gminnego pod względem ich przygotowania do roku szkolnego 2015/2016.

 2. Omówienie i analiza wyników egzaminów zewnętrznych uzyskanych przez uczniów Zespołów Szkół w gminie Zławieś Wielka przez dyrektorów szkół.

 3. Ocena stanu utrzymania i funkcjonowania ścieżek rowerowych oraz możliwości ich rozbudowy – komisja wyjazdowa.

 4. Podsumowanie funkcjonowania kompleksu boisk „Orlik 2012”.

 

IV kwartał:

 1. Propozycje i wnioski do budżetu gminy Zławieś Wielka na rok 2016 związane z zakresem działania Komisji.

 2. Zapoznanie się z działalnością Uczniowskich Klubów Sportowych działających na terenie gminy Zławieś Wielka.

 3. System stypendialny dla uczniów w naszej gminie m.in. utworzenie stypendium sportowego.

 4. Propozycje i analiza działań związanych z propagowaniem zdrowego trybu życia w porozumieniu z Komisją Zdrowia.

 5. Przygotowanie planu pomocy młodzieży w celu zwiększenia ich szans na rynku pracy poprzez udział w warsztatach i szkoleniach.

 6. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2015 rok.

 

 

 

Zakres stałych działań Komisji oświaty, kultury i sportu:

 1. Opiniowanie wniosków i projektów uchwał Rady gminy Zławieś Wielka kierowanych pod obrady.

 2. Wykonywanie zadań zleconych przez Radę.

 3. Współpraca z komisjami stałymi Rady.

 4. Współdziałanie z placówkami oświaty, kultury i sportu.

 5. Współpraca z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi.

 6. Wspieranie inicjatyw oświatowych, kulturalnych i sportowych.

 

W/w plan będzie systematycznie uzupełniany o tematy wynikające z pracy organów gminy.

 

Przewodniczący Komisji

Artur Winogrodzki

Wróć