Przejście do sekcji:

Plan pracy Rady

PLAN PRACY
RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA na 2015 rokI kwartał
1. Przyjęcie planów pracy na 2015 r.
2. Sprawozdanie z działalności GOPS oraz realizacji Gminnego Programu
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok.
3. Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie gminy w 2014 r.
4. Uchwała w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2016.


II kwartał
1. Sprawozdanie z wykonania Budżetu oraz zadań Gminy za 2014 rok.
2. Uchwała w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Zawieś Wielka.
3. Sprawozdanie z działalności Zakładu Usług Komunalnych za 2014 r.
4. Informacja o pozyskiwaniu środków zewnętrznych oraz działalność
promocyjna gminy w 2014 roku i zamierzenia na przyszłość.
5. Sprawozdanie z działalności policji oraz informacja o stanie porządku i
bezpieczeństwa publicznego za 2014 r.
6. Sprawozdanie z działalności instytucji kultury.


III kwartał
1. Informacja z wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2015.
2. Propozycje budżetowe na rok 2016.
3. Działalność klubów sportowych w 2014 roku.
4. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.


IV kwartał
1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015
w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach prowadzonych przez
gminę.
2. Informacja o funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
na terenie gminy.
3. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów
Alkoholowych na 2016 r.
4. Sesja Świąteczna – spotkanie opłatkowe


UWAGA
1. Ww. plan jest otwarty, będzie uzupełniany o tematy wynikające z bieżącej
pracy organów gminy.
2. Zmiany do budżetu gminy dokonywane będą w miarę potrzeb.