Przejście do sekcji:

Aktualności

Usługi dodatkowe w zakresie odbioru odpadów komunalnych

Zgodnie z podjętą uchwałą nr XXXIX/274/2018 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie rodzajów usług dodatkowych świadczonych przez Gminę Zławieś Wielka w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi, właściciele nieruchomości z terenu gminy Zławieś Wielka mają kilka nowych możliwości, aby odpłatnie oddać wybrane frakcje odpadów w sposób zgodny z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Do rodzaju usług dodatkowych należą:

1) odbieranie odpadów zielonych w ilości większej, niż ilość określona w ramach uiszczanej opłaty;

2) odbieranie odpadów budowlanych i rozbiórkowych z nieruchomości w worku „big-bag” o pojemności 1m3;

3) przyjmowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Łążynie w ilości większej niż 1 m3.

Za świadczenie usług dodatkowych zostały określone wysokości cen, które zależne są od rodzaju usługi i przedstawiają się następująco:

1) jednorazowe odebranie dodatkowego pojemnika o pojemności 120 l z odpadami zielonymi - 8,54 zł brutto;

2) jednorazowe odebranie dodatkowego pojemnika o pojemności 240 l z odpadami zielonymi - 14,71 zł brutto;

3) odebranie jednego worka o pojemności 120 l z odpadami zielonymi – 7,00 zł brutto;

4) odebranie odpadów budowlanych i rozbiórkowych z nieruchomości w worku „big-bag” o pojemności 1m3- 231,00 zł brutto;

5) przyjęcie każdego dodatkowego m3 odpadów budowlanych i rozbiórkowych w PSZOK-u w ilości większej, niż określona w regulaminie - 152,00 zł brutto.

Aby zapewnić prawidłową i sprawną obsługę mieszkańców w tym zakresie, został określony sposób świadczenia usług dodatkowych. Zgłoszenia na usługi dodatkowe w zakresie odbioru

odpadów zielonych z pojemników oraz odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych z nieruchomości (w workach typu „big-bag”) należy dokonywać na podstawie pisemnego

wniosku składanego w ZUK w Rzęczkowie osobiście lub drogą mailową. Druki dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Zławieś Wielka w zakładce Zakład Usług Komunalnych. Worki na dodatkowe odpady zielone można zakupić wyłącznie w siedzibie ZUK w Rzęczkowie w każdy dzień roboczy. Zapełnione worki odbierane będą w terminach

zgodnych z harmonogramem wywozu odpadów BIO z terenu miejscowości. W brązowych workach na odpady zielone możemy gromadzić: liście, części roślin, kwiaty cięte, rośliny doniczkowe, skoszoną trawę. Odpady zielone odbierane będą również bezpłatnie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych po dostarczeniu ich we własnym

zakresie. Usługa przyjmowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łążynie nie wymaga dodatkowych dokumentów. Po określeniu ilości odpadu dostarczonego do PSZOK-u, zostaje wystawiony

dokument, na podstawie którego nalicza się wysokość opłaty za przyjęte odpady.

Opłatę za usługę należy uiścić przelewem na wskazany numer rachunku bankowego ZUK w Rzęczkowie po otrzymaniu faktury VAT. Wpłaty gotówkowe w PSZOK-u nie są

przyjmowane. Przypominamy mieszkańcom, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

Komunalnych w Łążynie jest czynny w soboty w godzinach od 9.00 do 13.00. Regulamin PSZOK szczegółowo określa rodzaje przyjmowanych odpadów komunalnych pochodzących

z gospodarstw domowych, zlokalizowanych na terenie gminy Zławieś Wielka, dostarczonych przez właścicieli nieruchomości.

Do PSZOK przyjmowane są niżej wymienione odpady:

1. szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne, metal;

2. opakowania wielomateriałowe;

3. meble i odpady wielkogabarytowe;

4. odzież i tekstylia;

5. odpady komunalne ulegające biodegradacji, za wyjątkiem odpadów spożywczych i kuchennych;

6. odpady zielone;

7. przeterminowane leki;

8. zużyte baterie i akumulatory;

9. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

10. zużyte opony w ilości niewskazującej na ich pochodzenie z działalności gospodarczej lub rolniczej;

11. chemikalia;

12. odpady budowlane i rozbiórkowe prac prowadzonych we własnym zakresie – w ilości nieprzekraczającej 1 m3 z jednej nieruchomości w ciągu roku.

 

W PSZOK nie przyjmowane są odpady:

1. zmieszane odpady komunalne,

2. odpady zawierające azbest;

3. odpady z działalności rolniczej;

4. odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej weryfikacji, dla których nie istnieje możliwość ustalenia składu chemicznego;

5. odpady w ilości wskazującej na ich pochodzenie z działalności gospodarczej – odpady w masowych ilościach (w beczkach, workach, skrzynkach – zawierających np. kilkanaście

elementów tego samego odpadu);

6. wszelkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne);

7. części samochodowe.

Obsługa PSZOK ma prawo żądać od osoby dostarczającej odpady dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania (dowód osobisty, kopia deklaracji o wysokości opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi) oraz potwierdzającego wnoszenie opłat za odpady na rzecz Gminy Zławieś Wielka. W trosce o bezpieczeństwo obsługa PSZOK może odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogło zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.