Przejście do sekcji:

Aktualności

Oświadczenie dotyczące rozwiązywania umów na odbiór odpadów komunalnych

 

Zarząd Spółdzielni Usługowo – Produkcyjnej Kółek Rolniczych „Agrotech’ w Rzęczkowie w dniu 31.01.2013r. podjął Uchwałę nr 1/2013 w sprawie rozwiązania umów cywilnych zawartych z mieszkańcami Gminy Zławieś Wielka na odbiór odpadów, po wejściu w życie nowego systemu zbiórki odpadów o n. w. treści:

            Zarząd Spółdzielni Usługowo – Produkcyjnej Kółek Rolniczych „Agrotech” w Rzęczkowie będąc strona zarejestrowanych w Spółdzielni umów cywilnoprawnych na odbiór odpadów komunalnych z właścicielami nieruchomości z terenu Gminy Zławieś Wielka postanawia i podaje do publicznej wiadomości, mając na względzie treść zapisów obowiązującej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w związku z art. 5 Kodeksu Cywilnego, że rozwiązuje każdą umowę obowiązującą strony, na dzień rzeczywistego przejęcia przez gminę odpowiedzialności za gospodarkę odpadami komunalnymi i faktycznych działań związanych z realizacja przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu – odbioru lub odbioru i zagospodarowania odpadów.

            Jak wynika z powyższej uchwały strona, która rozwiązuje umowy jest S.U. – P.K.R. „Agrotech” w Rzęczkowie, więc nie ma potrzemy, aby nasi klienci rozwiązywali umowy. 

Wróć