Przejście do sekcji:

Aktualności

Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Zławieś Wielka

Wznowienie przyjmowania odpadów komunalnych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łążynie

Informujemy, iż od dnia 23 maja wznawiamy funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łążynie. W związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną i wynikającymi z tego zagrożeniami na teren PSZOK wpuszczane będą jedynie osoby w maskach ochronnych zasłaniających twarz oraz wyposażonych rękawice ochronne, a na terenie obiektu będą mogły przebywać maksymalnie 4 pojazdy dostarczające odpady.

Poziomy recyclingu i odzysku osiągane przez gminę Zławieś Wielka

Analizy funkcjonowania systemu gospodarki odpadami.

Usługi dodatkowe w zakresie odbioru odpadów komunalnych


Mając na uwadze potrzeby mieszkańców gminy w zakresie odbioru i zagospodarowania dodatkowych ilości odpadów zielonych, wytwarzanych na terenie nieruchomości zamieszkałych, Rada Gminy Zławieś Wielka pozytywnie rozpatrzyła wniosek Zakładu Usług Komunalnych w Rzęczkowie w sprawie usług dodatkowych dla mieszkańców.

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej  p.38

e-mail : odpadykomunalne@zlawies.pl

tel: 56 674 13 13

wyświetl galerię w Cooliris
  • Segragacja odpadów komunalnych
  • Segragacja odpadów komunalnych

Projekt pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”.

Gmina Zławieś Wielka wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz 21 samorządami lokalnymi z terenu województwa przygotowała kompleksowy projekt pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”. Przedsięwzięcie zakłada rekultywację 22 składowisk odpadów na terenie regionu o łącznej powierzchni 23,7 ha.

SYSTEM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE ZŁAWIEŚ WIELKA

Od 1 lipca 2013 roku Gmina Zławieś Wielka przejęła obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Przejęcie obowiązków nastąpiło na podstawie znowelizowanej Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Poziomy recyclingu i odzysku osiągane przez gminę Zławieś Wielka

Zagospodarowanie odpadów komunalnych

Informujemy, iż miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Zławieś Wielka jest Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadków Komunalnych prowadzona przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, mieszczący się przy ul. Kociewskiej 37 w Toruniu.

Gospodarka odpadami - zmiany po 1 stycznia 2014 r.

Informujemy, że uchwałą Nr XXXI/218/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty wprowadzona została nowa kategoria gospodarstw domowych – jednoosobowe. Od 1 stycznia 2014 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla tej grupy gospodarstw domowych wynosić będzie:

Podpatrywali w Szwecji jak pozbywać się odpadów

Już wkrótce w Bydgoszczy ruszy budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ze środków Funduszu Spójności. W związku z tym faktem wiosną tego roku Wójt Jan Surdyka wraz z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego objętych w/w projektem udali się do Szwecji, gdzie mogli zapoznać się z modelem funkcjonowania takich spalarni w kraju, który uważany jest za wzór gospodarki proekologicznej. Poniżej prezentujemy film z tego wydarzenia zawierający wywiad z naszym Wójtem.

UWAGA KONKURS!

URZĄD GMINY W ZŁEJWSI WIELKIEJ OGŁASZA KONKURS NA HASŁO, LOGO I BARWY KAMPANII INFORMACYJNO – EDUKACYJNEJ O ZNOWELIZOWANEJ USTAWIE O CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE ZŁAWIEŚ WIELKA.. REGULAMIN i FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY w załączeniu.

Oświadczenie dotyczące rozwiązywania umów na odbiór odpadów komunalnych

Zarząd Spółdzielni Usługowo – Produkcyjnej Kółek Rolniczych „Agrotech’ w Rzęczkowie w dniu 31.01.2013r. podjął Uchwałę nr 1/2013 w sprawie rozwiązania umów cywilnych zawartych z mieszkańcami Gminy Zławieś Wielka na odbiór odpadów, po wejściu w życie nowego systemu zbiórki odpadów o n. w. treści: